Ansök om skiftesman

Så här ansöker du om skiftesman.
 1. 1
  Uppgifter som ska stå i ansökan

  Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om skiftesman. Dessa uppgifter ska finnas med i ansökan:

  • Den eller de sökandes namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
  • Den avlidnes fullständiga namn, personnummer, dödsdatum, adress, dödsort och medborgarskap.
  • Samtliga dödsbodelägares namn och adress (kan stå på bouppteckning om en sådan har registrerats).
  • Att du begär att tingsrätten utser en skiftesman.
 2. 2
  Förslag på skiftesman

  I ansökan kan du ge ett förslag på en person som kan utses till skiftesman. Den personen bör också skriva att hen åtar sig uppdraget.

  Om du inte har förslag på en person ska du skriva att du vill att tingsrätten utser en lämplig person.

 3. 3
  Finns testamente?

  Du ska skriva i ansökan om det finns ett testamente eller inte.

  Finns det ett testamente ska du ge in en bestyrkt kopia av testamentet till domstolen.

  Om det finns en testamentsexekutor är hen automatiskt skiftesman och du behöver alltså inte ansöka om det. Om dödsbodelägarna önskar det kan också boutredningsmannen vara skiftesman. Inte heller då behövs ett beslut från tingsrätten.

 4. 4
  Bifoga handlingar

  Bifoga dessa handlingar till tingsrätten med ansökan:

  • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.
  • Registrerad bouppteckning med bilagor, om det finns.
  • Bestyrkt kopia av testamente, om det finns.
  • Eventuellt medgivande eller fullmakt från övriga dödsbodelägare. Saknas det kommer tingsrätten att skriva till övriga dödsbodelägare.
  • Om den avlidne är utländsk medborgare ska du bifoga medborgarbevis, dödsattest, uppgift om var den avlidne hade sin hemvist och uppgift om att den avlidne hade egendom i Sverige.
 5. 5
  Skriv under ansökan

  Ansökan ska vara undertecknad av samtliga som söker skiftesman.

 6. 6
  Betala ansökningsavgiften

  Betala ansökningsavgiften på 900 kronor via tingsrättens betaltjänst. Ange ditt personnummer som referens.

 7. 7
  Lämna ansökan till tingsrätten

  Skicka eller lämna in ansökningshandlingarna till tingsrätten för den kommun där den avlidne var folkbokförd den 1 november förra året.

  Du kan söka på postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till.

  Om den avlidne bodde utomlands ska ansökan skickas till Stockholms tingsrätt.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll