Testamente

Den som har fyllt 18 år har rätt att själv bestämma vad som ska hända med sina ägodelar efter döden. Det görs i ett testamente.

Även en 16-åring kan skriva ett testamente för egendom som hen själv får bestämma över.

Bröstarvingar har rätt till hälften

Bröstarvingar är avkomlingar till den avlidne. Om något av barnen har dött tidigare (eller avstår från sin rätt att ärva) ärver hans eller hennes barn. Den avlidnes bröstarvingar har alltid rätt till hälften av sin arvslott, så kallad laglott. Om den avlidne har testamenterat på ett sådant sätt att det inkräktar på en bröstarvinges laglott kan bröstarvingen begära jämkning av testamente. Jämkning måste begäras inom sex månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet. Påkallande av jämkning av testamente gör bröstarvingen antingen genom att tillkännage sitt anspråk till testamentstagaren eller genom att väcka talan mot testamentstagaren vid domstol.

Klander av testamente

Om en arvinge vill att ett testamente ska göras ogiltigt kan hen väcka en så kallad klandertalan. Talan om klander av testamente ska väckas inom sex månader efter att arvingen fått del av testamentet. Talan om klander av testamente väcks vid domstol.

Det är bara en arvinge som kan väcka en talan om klander av testamente. Klandertalan kan väckas av:

  • Efterlevande make
  • Arvinge som är arvsberättigad enligt den legala arvsordningen
  • När det inte finns någon efterlevande make eller släktarvingar: Allmänna arvsfonden.

Arvsordningen ser ut så här:

  1. I första hand är det den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) som ärver. Bröstarvingar är avkomlingar till den avlidne. Om något av barnen har dött tidigare (eller avstår från sin rätt att ärva) ärver hans eller hennes barn och så vidare.
  2. Om det inte finns några bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar. Är de döda ärver den avlidnes syskon. Om någon av syskonen har dött tidigare ärver deras barn.
  3. Finns det inga föräldrar, syskon eller syskonbarn ärver den avlidnes farföräldrar eller morföräldrar. Är de döda ärver den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Deras barn (den avlidnes kusiner) har dock ingen rätt till arvet.

Testamentsexekutor

I ett testamente kan det stå vem som ska ta hand om förvaltningen av dödsboet och ordna så att det som står i testamentet genomförs. Den personen kallas testamentsexekutor och får, i stället för dödsbodelägarna, ansvaret för dödsboet.

Om tingsrätten ska utse en boutredningsman ska uppdraget i första hand ges till testamentsexekutorn, om det inte finns skäl att förordna någon annan.

Testamentsexekutorn är också automatiskt skiftesman och ska skifta, det vill säga fördela, arvet mellan de arvsberättigade.

Ytterligare information

  • Vem får ärva?
  • Vad är Allmänna arvsfonden?
  • Vad gäller för gåvor?
Uppdaterad
2019-09-16