Förverkande av arrenderätten

Du som är jordägare kan säga upp ett avtal i förtid om arrenderätten är förverkad. Reglerna är gemensamma för alla arrendeformer.

Du som är jordägare kan säga upp ett arrendeavtal i förtid om arrendatorn:

 • inte betalat avgiften inom en månad från förfallodagen
 • har vanvårdat arrendestället eller misskött sina skyldigheter och inte ändrat sitt beteende efter att du har sagt till
 • har använt arrendet till andra ändamål än vad marken är upplåten till
 • inte följt bestämmelser för hur arrendet ska skötas enligt avtalet
 • har överlåtit arrenderätten mot bestämmelserna i lagstiftningen
 • inte har följt en skyldighet i avtalet som är viktig för jordägare.

Om arrendatorn bryter mot någon av ovanstående regler kallas det att arrenderätten är förverkad. Det innebär att arrenderätten upphör i förtid. Frågor om arrenderättens förverkande prövas av tingsrätten.

Det finns situationer där arrendatorn ändå inte kan skiljas från arrendestället trots att han eller hon brutit mot någon av ovanstående regler.

 • Om det rör sig om mindre förseelser eller misstag från arrendatorns sida.
 • Arrendatorn slutar missköta sig innan jordägaren har sagt upp avtalet. Det gäller till exempel om arrendatorn inte har betalat i tid, vanvårdat arrendestället eller använt det till andra ändamål än de som avtalats.
 • Om arrendatorn på ett korrekt sätt har använt rätten att deponera avgiften hos länsstyrelsen inom en månad eller innan jordägaren har sagt upp avtalet.
 • Arrendatorn inte har betalat avgiften i tid, men gör det senast tolv arbetsdagar från datumet som avtalet sagts upp.
 • Om jordägaren inte har sagt upp avtalet inom sex månader efter det att han eller hon fått veta att arrendatorn missköter sig. Det gäller om arrendator har gjort en otillåten överlåtelse eller andrahandsupplåtelse, eller åsidosatt sina skyldigheter.

Så säger du upp avtalet i förtid

Ett avtal ska sägas upp skriftligt. Du som säger upp avtalet ska meddela din motpart och kunna bevisa att din motpart fått ta del av uppsägningen. Det gör du enklast genom att motparten bekräftar att han eller hon tagit del av uppsägningen. Bekräftelsen innebär inte att motparten har accepterat uppsägningen.

Om din motpart inte accepterar uppsägningen kan du vända dig till tingsrätten. I ansökan till tingsrätten förklarar du varför du vill att arrendeavtalet ska upphöra. Om du vill avhysa arrendatorn skickar du istället din ansökan till kronofogden.

Om avtalet blir uppsagt på grund av förverkande upphör det den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen. Fardag kallas den dag då avtalet upphör att gälla. Inom arrende är fardag 14 mars. Tingsrätten kan dock besluta att arrendatorn ska flytta tidigare.

Rätt till skadestånd

Om du som är jordägare säger upp avtalet i förtid på grund av förverkande har du rätt till skadestånd. Du måste aktivt försöka minska skadan genom att till exempel undersöka om det går att upplåta arrendet till en ny arrendator.

Du kan ansöka om skadestånd hos tingsrätten.

Uppdaterad
2019-09-16