Frågor och svar

En total nyttjanderätt ger dig som har nyttjanderätten tillgång till den mark som har upplåtits. 

En nyttjanderätt är partiell när arrendatorn inte har ensam nyttjanderätt till den mark där nyttjanderätten upplåts.

En organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Till exempel ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en stiftelse, ett dödsbo, ett konkursbo eller en kommun. 

Det är en enskild människa.

En fysisk eller en juridisk person som berörs av ett avtal eller en tvist utan att själv vara part i avtalet eller tvisten.

Att upplåta en fastighet innebär att du som jordägare avstår från att använda den mark som du har upplåtit. 

Du hittar reglerna om dispens i 8 kap. 2 § andra stycket i jordabalken.