Upplåta arrendestället i andra hand

Huvudregeln är att du som är arrendator måste ha jordägarens godkännande för att få upplåta arrendet i andra hand. Regeln gäller inte om rätten att upplåta är begränsad i avtalet. Om rätten inte är begränsad i avtalet finns det undantag.

Ett arrendeavtal kan begränsa eller förbjuda dig att upplåta arrendestället i andra hand. Om avtalet inte begränsar kan du som är arrendator göra följande, om det inte skadar jordägaren:

  • hyra ut ett ledigt utrymme i byggnaden
  • upplåta ett område som inte är odlat på som upplagsplats
  • hyra ut egna hus.

Det görs ingen skillnad på om upplåtelsen i andra hand kostar något eller inte.

Om du upplåter i andra hand utan att ha jordägarens godkännande kan din arrenderätt upphöra i förtid. Det kallas för att arrenderätten blir förverkad. Frågor om arrenderättens förverkande prövas av tingsrätten.

Arrendenämnden lämnar inte tillstånd att upplåta i andra hand.

Uppdaterad
2019-09-16