Tvingande lagregler och dispens

Lagstiftningen om arrende är till förmån för dig som är arrendator. Därför finns ett antal tvingande regler som syftar till att skydda dig.

En tvingande lagregel är en regel som är svår att avtala bort. Den är till för att skydda arrendatorn.

Du som är arrendator är inte bunden till den del i avtalet som strider mot en tvingande lagregel. 

Du som är jordägare är bunden till avtalet även om det inte är ofördelaktiga i jämförelse med lagregeln. Du är däremot bunden till lagregeln om avtalet är mer fördelaktigt.

Sök dispens från tvingande lagregler

Både du som är jordägare och du som är arrendator kan ansöka om dispens från de tvingande lagreglerna. Det innebär att ni väljer att frångå den tvingande lagregeln.

Du ansöker om dispens hos arrendenämnden.

Förutsättningar för att arrendenämnden ska kunna lämna dispens

Arrendenämnden kan lämna dispens om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Lagen tillåter att nämnden lämnar dispens.
 • Det står i arrendeavtalet vad som ska gälla istället för den tvingande lagregeln.
 • Det står i arrendeavtalet att ni ansökt om godkännande hos arrendenämnden.
 • Du som jordägare har ett sakligt och godtagbart skäl för att nämnden ska lämna dispens.
 • Du har skickat in ansökan senast en månad efter att ni ingick avtalet.

Om arrendenämnden väljer att inte godkänna din ansökan blir arrendeavtalet ogiltigt. Du kan undvika att avtalet blir ogiltligt genom att skriva i avtalet att de andra delarna ska gälla.

Du kan inte skicka in ansökan försent. Om ansökan kommer in för sent prövar inte arrendenämnden ärendet, utan ärendet avvisas. Arrendenämndens beslut om dispens kan inte överklagas.

Exempel på lagregler som arrendenämnden kan lämna dispens för:

 • Kortare avtalstid än minimitiden 5 år för gårdsarrende (9 kap. 2 § andra stycket jordabalken)
 • Rätt för jordägaren att återta hela eller delar av arrendestället före arrendetidens utgång (9 kap. 2 § tredje stycket jordabalken)
 • Kortare uppsägningstid (9 kap. 3 § tredje stycket jordabalken)
 • Kortare förlängningstid (9 kap. 3 § tredje stycket jordabalken)
 • Skyldigheten att säga upp avtalet och rätten till automatisk förlängning (9 kap. 3 § tredje stycket jordabalken)
 • Avstående från besittningsskydd (9 kap. 7 § andra stycket jordabalken
 • Arrendatorsbostadens skick (9 kap. 17 § fjärde stycket jordabalken)
 • Kortare arrendetid än 5 år (10 kap. 2 § första stycket jordabalken)
 • Rätten för jordägaren att återta arrendestället eller en del av det före arrendetidens utgång (10 kap. 2 § andra stycket jordabalken)
 • Kortare uppsägningstid (10 kap. 3 § tredje stycket jordabalken)
 • Kortare förlängningstid (10 kap. 3 § tredje stycket jordabalken)
 • Skyldigheten att säga upp avtalet och rätten till automatisk förlängning (10 kap. 3 § tredje stycket jordabalken)
 • Avstående från besittningsskydd (10 kap. 4 § jordabalken)
 • Rätten att överlåta arrendestället och formen för överlåtelse (10 kap. 7 § fjärde stycket jordabalken)
 • Rätten för jordägaren att återta arrendestället eller en del av det före arrendetidens utgång (11 kap. 2 § andra stycket jordabalken)

Arrendenämnden prövar inga dispensärenden. Däremot kan nämnden medla och vara skiljenämnd. 

Arrendenämnden prövar bara ärenden som gäller för upplåtelser för yrkesfiske. Nämnden kan också pröva ärenden för fiske som har betydelse för försörjning.

 • Kortare arrendetid (3 § lag om fiskearrenden)
 • Kortare uppsägningstid och rätten till automatisk förlängning (4 § lag om fiskearrenden)
 • Avstående från besittningsskydd (5 § tredje stycket lag om fiskearrenden)
 • Återtagande i förtid (6 § lag om fiskearrenden)

Arrendenämnden prövar inga dispensärenden inom jaktarrende.

Uppdaterad
2019-09-16