Ändra villkoren

Om du vill ändra något i avtalet kan du begära villkorsändring. Detta kan både du som jordägare och du som arrendator göra.

Du måste säga upp avtalet för villkorsändring till arrendetidens utgång. Vanliga villkorsändringar är exempelvis arrendeavgiftens storlek och avtalstidens längd.

Om ni inte kommer överens om något annat leder en uppsägning av jordägaren för villkorsändring till att avtalet slutar gälla. Arrendatorn kan då ha rätt till skadestånd.

En villkorstvist är bara möjlig om arrendatorn har ett indirekt besittningsskydd. 

Jordägaren säger upp avtalet

Om du som är jordägare vill säga upp arrendeavtalet för villkorsändring måste du:

  1. beskriva villkor för att förlänga arrendeförhållandet
  2. informera arrendatorn att han eller hon måste ansöka om medling i arrendenämnden om han eller hon inte vill gå med på villkoren. Det måste ske inom två månader från uppsägningen.

Om du inte gör detta blir uppsägningen ogiltig.

Arrendatorn säger upp avtalet

Om du som är arrendator vill säga upp arrendeavtalet för villkorsändring måste du:

  1. begära förlängning på ändrade villkor
  2. ansöka om medling i arrendenämnden in om två månader från uppsägningen
  3. ange vilka avtalsvillkor som du begär.

Din uppsägning blir ogiltig om du inte ansöker om medling, om du tar tillbaka ansökan före arrendetidens utgång eller om du inte anger vilka avtalsvillkor du begär.

Skadestånd vid villkorsändring

Vid uppsägning för villkorsändring från jordägaren kan du som är arrendator ha rätt till skadestånd. Skadeståndet ska täcka din förlust som uppstår på grund av att arrendeförhållandet upphör.

Det finns undantag från rätten till skadestånd:

  • om avgiften som jordägaren kräver är skälig
  • om villkoren som jordägaren ställer inte är oskäliga.

Om du som är arrendator istället väljer att flytta har du rätt till skadestånd om jordägaren har stått fast vid en avgift som är oskälig eller om villkoren som jordägaren ställer är oskäliga.

Frågan om skadestånd avgörs av tingsrätten

Frågan om skadestånd prövas av tingsrätten. För att frågan ska prövas måste du som är arrendator ha ansökt om medling i arrendenämnden. I arrendenämnden kan parterna träffa en frivillig uppgörelse (förlikning) om skadeståndet. En förlikning kan stadfästas genom ett beslut av arrendenämnden. På så sätt kan man undvika en tvist i tingsrätten.

Uppskov med avflyttning

Både du som är jordägare och du som är arrendator har möjlighet att begära uppskov med att flytta. Du ansöker om uppskov till arrendenämnden före den tidpunkt då arrendeavtalet upphör. Arrendenämnden kan som mest ge ett års uppskov. I ansökan ska du ange hur långt uppskov som du begär och skälen till varför du begär uppskov.

Använd gärna blankett HN1 när du ansöker om uppskov med avflyttning.

Uppdaterad
2023-05-22