Avtal, tid och avgift

Du måste ha ett skriftligt avtal vid anläggningsarrende.

Avtalet som ni skriver innehåller villkoren för arrendet. En upplåtelse av mark räknas som anläggningsarrende om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Jordägaren och arrendatorn har ett skriftligt avtal där det står att marken ska användas till annat än jordbruk. Undantag gäller muntliga avtal som ingåtts före 1 juli 1968.
 • Arrendatorn har rätt att för en näringsverksamhet bygga eller ha kvar byggnader på marken.
 • Byggnaderna på marken har betydelse för verksamheten.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.
 • Arrendeavtalet är längre än ett år men kortare än livstid.

Vanliga former av anläggningsarrende är till exempel bensinstationer, skidanläggningar, fabriker, lagerhus och vindkraftparker.

Reglerna vid anläggningsarrendet är till större delen dispositiva. Det innebär att ni till stor del är fria att avtala mot reglerna. För vissa tvingande lagregler kan ni ansöka om dispens hos arrendenämnden.

Exempel på innehåll i avtalet

Arrendeavtalet bör innehålla uppgifter om:

 • parternas namn och kontaktuppgifter
 • arrendeområdets omfattning och vad som ingår i upplåtelse
 • hur arrendatorn har rätt att använda arrendeområdet
 • arrendetiden
 • eventuell uppsägningstid
 • förlängningstid vid utebliven uppsägning
 • avgiften (eller annan ersättning).

Ta gärna hjälp av en jurist eller advokat när du tar fram avtalet.

Villkoren för arrendestället måste stå i det skriftliga avtalet för att vara giltiga. Det gäller även ändringar och tillägg.

Arrendenämnden ger inte ut formulär för arrendeavtal och hjälper inte till att skriva avtalet.

Arrendetiden

I avtalet ska det stå hur lång tid marken ska arrenderas. Ett avtal  för anläggningsarrende måste löpa längre än ett år, men kortare än livstid. Om avtalet löper tills vidare räknas det som ett avtal på fem år.

Ett anläggningsavtal är inte bindande längre än 50 år. Om det finns en detaljplan i området är avtalet som längst bindande i 25 år. Tiden räknas från den dag ni ingick avtalet. Avtalet blir inte automatiskt ogiltigt om maximitiden överskrids, men både jordägaren och arrendatorn har då rätt att säga upp avtalet.

Tidsbegränsningarna gäller inte om staten upplåter marken.

Sägs avtalet upp slutar det att gälla den fardag som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen. Fardag är den 14 mars.

Arrendeavgiften

Du som är jordägare ska ha ersättning från arrendatorn. Det vanligaste är att avgiften är bestämd i pengar. Men det är möjligt att ta ut ersättning i andra former, till exempel genom varor eller tjänster.

Om det inte står i avtalet ska avgiften betalas senast tre månader före arrendeårets utgång. Om arrendatorn inte betalar i tid kan jordägaren vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.

Om det står i avtalet får avgiften bestämmas efter ett allmänt index, till exempel konsumentprisindex.

Rätt att betala mindre i ersättning

Om arrendeområdet visar sig vara mindre än vad som står i avtalet eller om området minskar eller försämras genom naturliga orsaker har du som är arrendator rätt att få avdrag på avgiften. Det gäller även om en del av området lämnas till en annan person som har företräde.

Om du anser att du har rätt till avdrag kan vända dig till länsstyrelsen för att deponera beloppet. Du kan deponera den del av beloppet som du anser vara skäligt.

Om du som är arrendator missbrukar rätten att deponera riskerar du att förlora din arrenderätt.

Uppdaterad
2023-05-22