Besittningsskydd

Besittningsskydd innebär att du som är arrendator inte behöver lämna arrendestället utan skäl. Om jordägaren säger upp avtalet har du rätt att få förlängningsfrågan prövad av arrendenämnden.

I regel har du som är arrendator rätt att förlänga avtalet även om jordägaren har sagt upp dig för avflyttning. Det gäller inte om du saknar besittningsskydd.

Om du inte är nöjd med arrendenämndens beslut om förlängning kan du överklaga till hovrätten. 

Arrendatorn har inget besittningsskydd om

 • det är ett sidoarrende och avtalstiden är högst ett år
 • arrenderätten är förverkad och jordägaren sagt upp avtalet
 • jordägaren har sagt upp avtalet på grund av en pant eller en borgen där marken använts som säkerhet
 • arrendenämnden har lämnat dispens från besittningsskyddet.

Situationer där arrendator inte har rätt till förlängning

 • arrendet är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet
 • jordägaren har sagt upp avtalet på grund av en pant eller en borgen
 • jordägaren har sagt upp avtalet på grund av allvarlig misskötsel
 • jordägarens partner eller barn ska använda arrendestället och det är inte oskäligt mot arrendatorn att arrenderätten upphör
 • arrendestället behövs för indelning i rationella brukningsenheter och det inte av särskilda skäl är oskäligt mot arrendatorn
 • arrendestället ska användas i enlighet med en detaljplan
 • arrendestället ska användas till annat ändamål än jordbruk och det är inte oskäligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör.

Om du som är arrendator inte har rätt till förlängning kan du ibland få använda en del av arrendestället ändå. Då ska jordägarens intresse uppfyllas genom att du som är arrendator enbart lämnar en del av arrendestället.

Uppdaterad
2019-09-16