Frågor och svar

Du som är arrendator får inte överlåta avtalet under din livstid. Men din partner kan i vissa fall få ta över avtalet om ni är gifta och du avlider.

Om ni inte kommit överens om något annat ska avgiften betalas senast tre månader före arrendeårets utgång.

Ja, om arrendenämnden lämnar dispens. Då avstår du som är arrendator från din rätt att få avtalet förlängt i alla eller vissa situationer.

Du som är arrendator har rätt att säga upp arrendeavtalet om villkoren ändras på ett sådant sätt att du inte kan godta dem. Då måste du säga upp avtalet senast två månader efter att beslutet vann laga kraft.

Arrondering syftar på åkrarnas läge i förhållande till varandra och de byggnader som arrendatorn använder i sin verksamhet.

Du hittar bestämmelserna i 9 kap. jordabalken.

Du hittar bestämmelserna i 9 kap. 23-24 §§ jordabalken.

Du hittar reglerna i 9 kap. 31-31 b §§ jordabalken.

Du hittar reglerna i 9 kap. 14 § i jordabalken.