Frågor och svar

Kan ett livstidsavtal överlåtas?

Du som är arrendator får inte överlåta avtalet under din livstid. Men din partner kan i vissa fall få ta över avtalet om ni är gifta och du avlider.

När ska arrendeavgiften betalas?

Om ni inte kommit överens om något annat ska avgiften betalas senast tre månader före arrendeårets utgång.

Kan man avtala bort besittningsskydd?

Ja, om arrendenämnden lämnar dispens. Då avstår du som är arrendator från din rätt att få avtalet förlängt i alla eller vissa situationer.

Kan arrendatorn säga upp arrendeavtalet om arrendenämnden eller hovrätten ändrar arrendevillkoren?

Du som är arrendator har rätt att säga upp arrendeavtalet om villkoren ändras på ett sådant sätt att du inte kan godta dem. Då måste du säga upp avtalet senast två månader efter att beslutet vann laga kraft.

Vad betyder arrondering?

Arrondering syftar på åkrarnas läge i förhållande till varandra och de byggnader som arrendatorn använder i sin verksamhet.

Var i lagen hittar jag reglerna om jordbruksarrende?

Du hittar bestämmelserna i 9 kap. jordabalken.

Var i lagen hittar jag reglerna om syn och avräkning?

Du hittar bestämmelserna i 9 kap. 23-24 §§ jordabalken.

Var i lagen finns reglerna om när en jordbruksarrendator har rätt att överlåta arrenderätten?

Du hittar reglerna i 9 kap. 31-31 b §§ jordabalken.

Var finns regler om rätt till flyttningsersättning för jordbruksarrendator?

Du hittar reglerna i 9 kap. 14 § i jordabalken.