Syn och avräkning

För att fastställa arrendeställets skick bör du anlita så kallade synemän som genomför en syn. Synen bör genomföras både vid tillträdesdagen och vid avträdesdagen.

Reglerna om syn är inte tvingande, men det rekommenderas att det genomförs. Det kan annars vara svårt att bevisa för dig som jordägare att arrendatorn har misskött sin underhållsskyldighet.

Synemännen ska vara auktoriserade av länsstyrelsen och ha kunskap om jordbruket i området. Både jordägaren och arrendatorn bestämmer gemensamt vilka synemännen ska vara. Ni betalar gemensamt för kostnaden för synen.

Synen ska genomföras tidigast sex månader före eller senast fyra månader efter tillträdes- eller avträdesdagen. Synemännen tar inte ställning till varför en brist har uppkommit eller bedömer vem som orsakat bristen.

Arrendenämnden är skiljenämnd för tvister vid syn och avräkning om det står i avtalet. Det innebär att nämnden är behöriga att fatta beslut. Om det inte står i avtalet är det tingsrätten som fattar beslut i frågor om tvist vid syn och avräkning.

Det här ingår i en syn

I regel undersöks allt som hör till arrendestället.

Synemännen antecknar vad de sett i en synehandling. Handlingen ska innehålla uppgifter om vilka brister som finns, hur de ser ut och hur de ska åtgärdas. Det ska också stå vad åtgärderna kommer att kosta.

Synehandlingen ska skrivas under av de båda synemännen.

Exempel på vad som ingår i en syn

  • Byggnader
  • Trädgårdar
  • Åkrar och ängar
  • Beteshagar
  • Hägnader
  • Diken
  • Vägar
  • Broar
  • Brunnar och ledningar

Exempel på när synen bör hållas

En avräkningsperiod börjar och slutar oftast den 14 mars. En syn får då som tidigast genomföras den 14 september året före och senast 14 juni samma år. Om ni vill att den ska hållas senare kan ni ansöka om det till länsstyrelsen.

Om den del som ska synas inte går att undersöka vid tillfället kan synen hållas vid ett senare tillfälle. Synemännen kan själva bestämma detta.

Om du inte är nöjd med synen

Om du inte är nöjd med synen kan du vända dig till tingsrätten inom en månad från det att du delgavs synehandlingen, det kallas att klandra synen. En syn som inte har klandrats kan inte överklagas och därmed inte motbevisas.

Avräkning efter arrendetiden

En avräkning är en ekonomisk uppgörelse mellan dig som är jordägare och dig som är arrendator efter en arrendeperiods slut. Vid avräkningen används synehandlingarna. De fungerar som underlag för att bestämma om en eventuell ekonomisk ersättning.

Uppdaterad
2019-09-16