Säga upp avtalet

Om du vill att ett avtal ska upphöra måste du säga upp det. Avtalet ska sägas upp skriftligt. Om du inte säger upp avtalet i tid fortsätter det att gälla på samma villkor som tidigare.

Uppsägningen innebär att du som är arrendator måste flytta efter att arrendetiden löpt ut. Både jordägaren och arrendatorn har rätt att säga upp avtalet.

Du behöver inte säga upp ett avtal som är kortare än ett år. Det upphör automatiskt vid arrendetidens utgång om ni inte har beslutat om annan uppsägningstid. Ett avtal som är längre än ett år måste alltid sägas upp för att upphöra.

Du som vill ändra villkoren kan istället begära en villkorsändring.

Uppsägningstid

Du ska säga upp arrendeavtalet skriftligt. När du måste säga upp avtalet beror på arrendetiden. Om arrendeavtalet inte sägs upp i tid fortsätter det att gälla med samma villkor för ytterligare en period.

När avtalet ska sägas upp beror på arrendetiden:

  • om arrendetiden är kortare än fem år ska avtalet sägas upp senast åtta månader före arrendetidens utgång
  • om arrendetiden är längre än fem år ska avtalet sägas upp senast ett år före arrendetidens utgång.

Har ni avtalat om längre tider för uppsägning är du som är jordägare bunden till det. Men du som är arrendator kan alltid använda dig av minimiuppsägningstiden.

Om arrendatorn säger upp avtalet upphör det att gälla vid arrendetidens slut. Om jordägare säger upp avtalet måste han eller hon vända sig till arrendenämnden senast två månader från den då avtalet kunde sägas upp.

När jordägaren säger upp avtalet upphör det att gälla när arrendenämnden fattar beslut. Det gäller om det finns besittningsskydd. Du som är jordägare ska vända dig till arrendenämnden senast två månader från den dag då avtalet senast kan sägas upp. Arrendenämnden avvisar ansökan om den kommer in försent.

Rätt till flyttningsersättning

Om jordägaren har sagt upp avtalet har du som är arrendator rätt till flyttningsersättning om följande villkor är uppfyllda:

  • det är ett gårdsarrende med besittningsskydd
  • besittningsskyddet har brutits antingen för att marken ska användas enligt en detaljplan eller för andra ändamål än jordbruk
  • den nya användningen av marken kan lämna en högre avkastning eller kan tillgodoses genom expropriation eller liknande tvångsförvärv
  • det finns inga särskilda skäl som gör att det är oskäligt mot jordägaren att han eller hon ska betala flyttningsersättning. Så kan det till exempel vara om jordägaren erbjuder arrendatorn ett annat likvärdigt arrende.

Beloppet ska då motsvara den genomsnittliga arrendeavgiften för den senaste avtalsperioden.

Om ni inte kommer överens om flyttningsersättning kan du ansöka om ersättning hos arrendenämnden. Du ansöker genom att fylla i blanketten, eller skriva en ansökan, och skicka den till arrendenämnden.

Uppdaterad
2019-09-16