Överlåta

I regel har du som arrenderar inte rätt att överlåta marken utan ägarens tillåtelse. Men det finns tre undantag: överlåta ett långtidsarrende, överlåta till partner eller barn samt överlåta efter investeringstillstånd.

Överlåta ett långtidsarrende

Om avtalet är skrivet och bestämt för mer än 10 år sedan får du som är arrendator överlåta avtalet genom försäljning, byte eller gåva. Det gäller om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • rätten att överlåta inte är begränsad eller bortskriven i avtalet
 • du som är arrendator har erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendet mot ersättning
 • du som är jordägare har inte accepterat att lösa in arrenderätten inom en månad
 • den som ska ta över är lämplig och skötsam.

Ett dödsbos rätt att överlåta ett långtidsarrende

Om arrendatorn skulle avlida under arrendetiden har dödsboet rätt att överlåta ett visstidsavtal. Dödsboet har också rätt att överlåta arrendeavtalet även om det löper kortare tid än tio år. Det gäller om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • rätten att överlåta inte är begränsad eller bortskriven i avtalet
 • dödsboet har inom sex månader erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendet för en skälig ersättning
 • jordägaren har inte accepterat erbjudandet att lösa in arrenderätten inom en månad
 • den som ska ta över är en lämplig och skötsam person.

Överlåta ett långtidsarrende genom bodelning, arv, testamente eller bolagsskifte

Arrenderätten till ett visstidsavtal kan också övergå genom bodelning, arv, testamente eller bolagsskifte. Det gäller om följande förutsättningarna är uppfyllda:

 • arrendeavtalet löper på tio år eller längre
 • rätten att överlåta inte är begränsad eller bortskriven i avtalet
 • dödsboet har inom sex månader erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendet för en skälig ersättning
 • jordägaren inte har accepterat erbjudandet att lösa in arrenderätten inom en månad
 • den som ska ta över är en lämplig och skötsam person.

Hembud

Om jordägaren inte vill gå med på överlåtelsen ska du som är arrendator erbjuda jordägaren att lösa arrendet, ett så kallat hembud. Om du ingår ett avtal innan du erbjudit hembudet till jordägaren riskerar du förverka din arrenderätt.

Hembudet behöver inte innehålla någon uppgift om vilken ersättning du som är arrendator vill ha för arrenderätten. Det blir aktuellt först efter att jordägaren accepterat hembudet.

Överlåta till partner eller barn

Arrendenämnden kan ge tillstånd att överlåta till en partner, om ni är gifta, eller till ett barn genom köp, byte eller gåva. Det gäller om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • avtalet löper på en viss tid
 • arrendet omfattar ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag
 • jordägaren har inte en befogad anledning att motsätta sig.

Arrendenämndens beslut kan överklagas till hovrätten.

Ett dödsbos rätt att överlåta till partner eller barn

Om arrendatorn avlider under arrendetiden har dödsboet rätt att överlåta arrendet till en partner eller barn om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • avtalet löper på en viss tid
 • arrendet omfattar ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag
 • jordägaren har inte en befogad anledning att motsätta sig. 

Överlåta till partner eller barn genom bodelning, arv, testamente eller bolagsskifte

Arrendenämnden kan ge tillstånd att överlåta till en partner genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte om följande förutsättningar är uppfyllda: 

 • avtalet löper på en viss tid
 • arrendet omfattar ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag
 • jordägaren har inte en befogad anledning att motsätta sig.

Överlåta efter investeringstillstånd

Du som är arrendator har rätt att göra investeringar under vissa förutsättningar om arrendenämnden ger tillstånd. Du har rätt att överlåta arrenderätten med investeringarna om:

 • du skriftligt har erbjudit jordägaren att lösa in investeringen
 • jordägaren inte har accepterat erbjudandet inom tre månader
 • den som ska överlåtas till är en lämplig person med ordnad ekonomi.

Om du som är jordägare har invändningar mot personen kan du vända dig till arrendenämnden. Nämnden tar då ställning till om personen är lämplig och skötsam.

Arrendenämndens beslut kan överklagas till hovrätten.

Ansvar för skador och skuld

Du som är den överlåtande arrendatorn ansvarar för skuld och skador som har uppstått före överlåtelsen.

Du som är jordägare kan vända dig till den nya arrendatorn om du vill ha ersättning för skador eller skulder som uppstått före överlåtelsen. Den nya arrendatorn kan i sin tur vända sig till den gamla arrendatorn och kräva ersättning.

Om du som är jordägare istället skriver ett nytt avtal med den nya arrendatorn är var och en av arrendatorerna ansvariga för sina avtalstider.

Uppdaterad
2019-09-16