Avtal, tid och avgift vid jordbruksarrende

Vid jordbruksarrende måste du ha ett skriftligt avtal. Ett muntligt avtal är inte giltigt. Avtalet innehåller villkoren för att arrendera marken.

Ett jordbruksarrende kan upplåtas till både fysiska och juridiska personer. Marken ska användas till jordbruk och du som är arrendator måste ersätta jordägaren med pengar.

Tvingande lagregler och dispens vid jordbruksarrende

Reglerna för avtal är till största del tvingande och är till för att skydda arrendatorn. Det innebär att reglerna är svåra att frångå i avtalet. Om du vill avtala bort någon av reglerna behöver du ett godkännande av arrendenämnden för att avtalet ska vara giltigt.

Du ansöker om dispens hos arrendenämnden.

Exempel på innehåll i arrendeavtalet

  • parternas namn och kontaktuppgifter
  • om arrendeområdets omfattning och vad som ingår
  • om arrendatorns rätt att använda arrendeområdet
  • om arrendetiden
  • om eventuell uppsägningstid
  • om förlängningstid vid utebliven uppsägning
  • om avgiften

Ta gärna hjälp av en jurist eller advokat när du tar fram avtalet. 

Arrendenämnden erbjuder inte formulär för arrendeavtal och hjälper inte till att skriva avtalet.

Arrendetiden

I avtalet ska det stå hur lång tid marken ska arrenderas. Om avtalet löper tills vidare gäller det som ett femårigt avtal.

Minimitiden för att arrendera beror på om det är ett gårdsarrende eller sidoarrende:

  • för gårdsarrende ingår ett bostadshus i upplåtelsen. Då måste arrendetiden vara fem år.
  • för sidoarrende ingår inte något bostadshus. Då finns det inget krav på minimitid.

Maximitiden för jordbruksarrende är 25 år. Tiden räknas från den dag ni skrev på avtalet. Om tiden överskrids har ni rätt att säga upp avtalet.

Sägs avtalet upp upphör det att gälla den fardag som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen. Fardag kallas den dag då avtalet upphör att gälla. Inom arrende är fardag den 14 mars.

Det är enbart staten som kan hyra ut mark på livstid till en arrendator.

Arrendeavgiften

Du som är jordägare ska ha ersättning i form av pengar från arrendatorn. Det är inte tillåtet att ersätta jordägaren med något annat än pengar. Arrendatorn ska betala avgiften senast tre månader före arrendeårets utgång om ni inte kommit överens om något annat.

Om arrendatorn inte betalar i tid kan jordägaren vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.

Avgiften ska anges i pengar eller bestämmas efter ett allmänt index, till exempel konsumentprisindex.

I avgiften för jordbruksarrende utgår moms (mervärdesskatt). I avtalet ska det stå om avgiften innefattar moms eller inte.

Rätt att betala mindre i ersättning

Du som är arrendator har rätt till avdrag på avgiften om arrendeområdet visar sig vara mindre än vad som står i avtalet eller om området minskar eller försämras genom naturliga orsaker. Det gäller även om en del av området lämnas till en annan person som har företräde.

Om du anser att du har rätt till avdrag kan du vända dig till länsstyrelsen för att deponera beloppet. Du kan deponera den del av beloppet som du anser är skäligt.

Om du som är arrendator missbrukar rätten att deponera riskerar du att förlora din arrenderätt.

Preskriptionstid för jordbruksarrende

Preskription innebär att om det har gått flera år utan att en skuld har betalats kan fordringsägaren förlora rätten att kräva betalningen.

Om både jordägaren och arrendatorn bedriver näringsverksamhet är preskriptionstiden för en fordran tio år. Om jordägaren däremot bedriver näringsverksamhet och arrendatorn är konsument är preskriptionstiden för en fordran tre år.

En jordbruksarrendator räknas normalt som en person som driver näringsverksamhet.

När arrendeförhållandet är avslutat är preskriptionstiden två år för både jordägaren och arrendatorn. Tiden räknas från den dag arrendatorn lämnar arrendestället.

Uppdaterad
2019-09-16