Kan arrendatorn säga upp arrendeavtalet om arrendenämnden eller hovrätten ändrar arrendevillkoren?

Du som är arrendator har rätt att säga upp arrendeavtalet om villkoren ändras på ett sådant sätt att du inte kan godta dem. Då måste du säga upp avtalet senast två månader efter att beslutet vann laga kraft.