Var i lagen finns reglerna om när en jordbruksarrendator har rätt att överlåta arrenderätten?

Du hittar reglerna i 9 kap. 31-31 b §§ jordabalken.