Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

När ett hus ombildas från hyresrätt till bostadsrätt erbjuder oftast föreningen hyresgästerna att köpa sina lägenheter med bostadsrätt. Föreningen ska göra en ekonomisk plan där det framgår vilken insats var och en ska betala för sin bostadsrätt.

Du som är hyresgäst har ett år på dig att ansöka om medlemskap i samband med en ombildning. Men det kan ha sina nackdelar att vänta. Dels kan priset för bostadsrätten öka, dels kan föreningen erbjuda en hyresgäst som inte är medlem att köpa bostadsrätten.

Så här ser reglerna ut:

Inom 1 månad – insats enligt ekonomisk plan

Du som accepterar erbjudandet om att köpa din lägenhet som bostadsrätt inom en månad betalar det belopp för insats som står i den ekonomiska planen.

Inom 1 till 6 månader – insats + avgift

Du som accepterar erbjudandet efter en månad, men inom sex månader kan få betala insatsen plus en upplåtelseavgift.

Upplåtelseavgiften får högst motsvara ränta på insatsen enligt 5 § räntelagen. Det innebär att räntesatsen blir referensräntan + två procent.
Vilken referensränta som gäller finns på Riksbankens webbplats

Om du dröjer mer än en månad med att ansöka om medlemskap har föreningen även rätt att ta ut en upplåtelseavgift för detta.

Efter 6 månader – marknadspris

Efter sex månader bestämmer föreningen fritt hur stor upplåtelseavgiften ska vara. Det innebär att du som är hyresgäst och bestämmer dig senare än sex månader från erbjudandet, riskerar att få betala bostadsrättens marknadspris.

I och med erbjudandet börjar nämligen de frister som bestämmer insatsens och upplåtelseavgiftens storlek att löpa. Priset på bostadsrätten kan alltså stiga ju längre hyresgästen dröjer med att acceptera erbjudandet.

Lagregeln finns i 7 kap. 14 § bostadsrättslagen.

Få medlemskap och köp av bostadsrätt prövat i nämnden

Hyresgäst som är medlem

Om du som är hyresgäst och medlem i föreningen inte får köpa din hyreslägenhet som bostadsrätt kan du vända dig till hyresnämnden och få saken prövad.

Ansök senast inom sex månader från den dag då föreningen vägrade att upplåta lägenheten. Om du väntar mer än sex månader upphör medlemskapet i bostadsrättsföreningen.

Hyresgäst som inte är medlem

Är du hyresgäst men inte medlem måste du ansöka om att hyresnämnden prövar rätten att bli medlem. En bostadsrättsförening är inte skyldig att upplåta bostadsrätt till någon som inte är medlem.

Du måste ansöka om medlemskap inom ett år räknat från den dag då föreningen köpte huset.

Hyresnämnden kan hantera båda frågorna, medlemskap och upplåtelse av bostadsrätt, samtidigt.

Lagreglerna finns i 2 kap. 8, 10 och 12 §§ och 4 kap. 6 § bostadsrättslagen.

Uppdaterad
2019-09-16