När hyresvärden säger upp avtalet

Du som är hyresvärd kan säga upp ett hyresavtal med de uppsägningstider som står i lagen; 12 kap 5 § jordabalken.

Uppsägningen ska vara skriftlig. Du ska skriva varför du inte förlänger hyresavtalet.

Den skriftliga uppsägningen ska delges hyresgästen. Det betyder att du ska lämna uppsägningen till hyresgästen på ett sådant sätt att du vet eller kan utgå från att den verkligen har nått honom eller henne.

Vid hemvist i Sverige

Om hyresgästen har sin hemvist i Sverige kan nästan alla uppsägningar göras genom rekommenderat brev till hyresgästens vanliga adress. Det krävs då inte att hyresgästen hämtar ut brevet för att hon eller han ska anses vara delgiven. Undantaget är uppsägningar i förtid på grund av förverkande. Du kan läsa mer om förverkande under Besittningsbrytande grunder, här:

En uppsägning, som innebär att hyresavtalet upphör att gälla direkt, prövas inte av hyresnämnden. En sådan uppsägning kallas förverkande och innebär att avtalet hävs. En sådan prövning handläggs av kronofogdemyndigheten eller tingsrätten. Då gäller andra regler för uppsägning och delgivning.

Vid hemvist utomlands

Om en hyresgäst saknar hemvist i Sverige kan uppsägningen delges genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Uppdaterad
2019-09-16