När hyresvärden säger upp avtalet

Du som är hyresvärd kan säga upp ett hyresavtal med de uppsägningstider som står i lagen. Uppsägningen ska vara skriftlig. Du ska även skriva varför du inte förlänger hyresavtalet.

Lagreglerna hittar du i 12 kap. 4 § jordabalken.

Den skriftliga uppsägningen ska delges hyresgästen. Det betyder att du ska lämna uppsägningen till hyresgästen på ett sådant sätt att du vet eller kan utgå från att den verkligen har nått honom eller henne.

Förlängningstvist om hyresgästen motsäger sig uppsägningen

Om hyresgästen motsätter sig uppsägningen är det du som hyresvärd som ska ansöka hos hyresnämnden för prövning om hyresgästen har rätt att bo kvar. En sådant ärende kallas förlängningstvist. Ansökan kan bara göras av hyresvärden.

Ansökan ska ske senast en månad efter den dag till vilken hyresavtalet är uppsagt. Görs inte ansökan är uppsägningen utan verkan, om inte hyresgästen har flyttat frivilligt vid hyrestidens utgång.

Vid hemvist i Sverige

Om hyresgästen har sin hemvist i Sverige kan nästan alla uppsägningar av hyresrätter som avser bostad göras genom rekommenderat brev till hyresgästens vanliga adress. Det krävs då inte att hyresgästen hämtar ut brevet för att hon eller han ska anses vara delgiven. 

Undantaget är uppsägningar i förtid på grund av förverkande

En uppsägning, som innebär att hyresavtalet upphör att gälla direkt, prövas inte av hyresnämnden. En sådan uppsägning kallas förverkande och innebär att avtalet hävs. En sådan prövning handläggs av kronofogdemyndigheten eller tingsrätten. Då gäller andra regler för uppsägning och delgivning.

Du kan läsa mer om förverkande under Besittningsbrytande grunder:

Vid hemvist utomlands

Om en hyresgäst saknar hemvist i Sverige kan uppsägningen delges genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Uppdaterad
2023-09-12