Ändra hyresvillkoren

En uppsägning för villkorsändring innebär att hyresvärden eller hyresgästen begär att något eller några av de villkor som finns i hyresavtalet ska ändras från och med nästa hyresperiod. Det vanligaste är att någon av parterna vill ändra hyrans storlek.

När hyresvärden vill ändra villkoren

När hyresvärden säger upp en lokalhyresgäst för villkorsändring ska uppsägningen innehålla:

  • Uppgift om de villkor som begärs för att avtalet ska förlängas. Detta kan göras genom att ett förslag på nytt avtal skickas med.
  • Information om att hyresgästen ska vända sig till hyresnämnden inom två månader från det att hyresgästen tog del av uppsägningen, om hen inte går med på att flytta utan ersättning.

Om dessa uppgifter saknas är uppsägningen för villkorsändring ogiltig. Att uppsägningen är ogiltig innebär att avtalet löper vidare på oförändrade villkor om inte hyresgästen också har sagt upp avtalet.

Uppsägningen ska vara skriftlig och ska delges hyresgästen.

När hyresgästen vill ändra villkoren

När hyresgästen säger upp ett avtal för att ändra villkoren ska uppsägningen innehålla uppgifter om de villkor som begärs för att avtalet ska förlängas. Uppsägningen ska vara skriftlig. Det finns inget krav på hur uppsägningen skickas.

Hyresgästen måste dessutom ansöka om medling i hyresnämnden inom två månader från uppsägningen.

Hyresgästens uppsägning för villkorsändring är ogiltig om något av följande gäller:

  • Uppgift saknas om de villkor som begärs för avtalet ska förlängas.
  • Hyresgästen ansöker inte om medling i rätt tid.
  • Hyresgästen återkallar sin ansökan om medling innan hyrestiden har löpt ut, om inte parterna träffat ett avtal med nya villkor.

Ansök om medling

Även en uppsägning om villkorsändring kan leda till att hyresförhållandet upphör. Om hyresgästen och hyresvärden inte kan enas om nya villkor upphör avtalet vid avtalstidens utgång. Att hyresförhållandet upphör kan leda till ekonomisk skada för hyresgästen.

Hyresgästen måste ansöka om medling i hyresnämnden för att kunna få frågan om skadestånd prövad av tingsrätten. Det gäller oavsett vem som sagt upp avtalet. Ansökan ska göras inom två månader från det att hyresgästen tog del av uppsägningen. Om det är hyresgästen som sagt upp hyresavtalet ska ansökan göras inom två månader från uppsägningen.

Hyresnämnden kan inte fatta några bindande beslut i medlingsärendet. Syftet är att parterna ska komma överens och att en rättegång i tingsrätten ska kunna undvikas.

Uppsägning ska delges hyresgästen

En uppsägning från hyresvärden ska alltid meddelas till hyresgästen genom delgivning. Här gäller strängare regler än vid uppsägning av bostadshyresavtal, som ibland kan göras genom ett rekommenderat brev, eller när lokalhyresgästen säger upp avtalet.

Detta innebär bland annat att om den som ska sägas upp inte har känd hemvist i landet och inte heller har något ombud som har rätt att ta emot uppsägningen, så måste uppsägningen ske genom kungörelse.

Regler om detta finns i 12 kap 8 § jordabalken samt i delgivningslagen.

Uppdaterad
2023-02-14