Ändra hyresvillkoren

En uppsägning för villkorsändring innebär att hyresvärden eller hyresgästen begär att något eller några av de villkor som finns i hyresavtalet ska ändras från och med nästa hyresperiod. Det vanligaste är att någon av parterna vill ändra hyrans storlek.

När hyresvärden vill ändra villkoren

När hyresvärden säger upp en lokalhyresgäst för villkorsändring ska uppsägningen innehålla:

  • Uppgift om de villkor som begärs för att avtalet ska förlängas. Detta kan göras genom att ett förslag på nytt avtal skickas med.
  • Information om att hyresgästen ska vända sig till hyresnämnden inom två månader från uppsägningen om hyresgästen inte går med på att flytta utan ersättning.

Uppsägningen ska vara skriftlig.

Om dessa uppgifter saknas är uppsägningen för villkorsändring ogiltig. Att uppsägningen är ogiltig innebär att avtalet löper vidare på oförändrade villkor om inte hyresgästen också har sagt upp avtalet.

När hyresgästen vill ändra villkoren

När du som är hyresgäst säger upp ett avtal för att ändra villkoren ska uppsägningen innehålla uppgifter om de villkor som du begär för att avtalet ska förlängas. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Du måste dessutom ansöka om medling i hyresnämnden inom två månader från uppsägningen.

Om uppgifterna saknas och om du inte ansöker om medling är uppsägningen för villkorsändring ogiltig.

Uppsägningen är ogiltig om du som är hyresgäst återkallar din ansökan om medling innan hyrestiden har löpt ut. Detta gäller förstås inte om du och hyresvärden dessförinnan träffat ett nytt avtal med nya villkor.

Att uppsägningen är ogiltig innebär att avtalet löper vidare på oförändrade villkor om inte hyresvärden också har sagt upp avtalet.

Ansök om medling

Även en uppsägning om villkorsändring kan leda till att hyresförhållandet upphör. Om hyresgästen och hyresvärden inte kan enas om nya villkor upphör avtalet vid avtalstidens utgång. Att hyresförhållandet upphör kan leda till skada för hyresgästen.

Du som är hyresgäst måste ansöka om medling hos hyresnämnden inom två månader från uppsägningen, för att ha rätt att få frågan om skadestånd prövad i tingsrätten. Det gäller oavsett vem som sagt upp avtalet.

Hyresnämnden kan inte fatta några bindande beslut i medlingsärendet. Syftet är att parterna ska komma överens och att en rättegång i tingsrätten ska kunna undvikas.

Ett avtal kan upphöra i förtid

Varken hyresvärden eller hyresgästen kan bryta avtalet i förtid. Utgångspunkten är att avtalet upphör först när avtalstiden löper ut.

Men, ett hyresavtal kan upphöra i förtid om:

  • Parterna är överens om att hyresavtalet ska upphöra.
  • Hyresgästen har misskött sig så allvarligt att hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid på grund av så kallat förverkande.
  • Det uppstår brister i lokalen, som har väsentlig betydelse för hyresgästen och som hyresvärden trots tillsägelser dröjer med att rätta till.

Bristerna får inte vara hyresgästens fel och det får inte heller vara sådana brister som hyresvärden ska ansvara för enligt hyresavtalet.

Uppsägning ska delges hyresgästen

En uppsägning från hyresvärden ska alltid meddelas till hyresgästen genom delgivning. Här gäller strängare regler än vid uppsägning av bostadshyresavtal, som ibland kan göras genom ett rekommenderat brev, eller när lokalhyresgästen säger upp avtalet.

Detta innebär bland annat att om den som ska sägas upp inte har känd hemvist i landet och inte heller har något ombud som har rätt att ta emot uppsägningen, så måste uppsägningen ske genom kungörelse.

Du hittar regler i 12 kap 8 § jordabalken samt i delgivningslagen (2010:1932).

Tvister om förverkande prövas inte av hyresnämnden

Vid tvist i fråga om ett hyresavtal ska upphöra i förtid får du vända dig till tingsrätten. Hyresnämnden kan inte pröva frågan.

Uppdaterad
2019-09-16