Avsluta ett hyresförhållande

Att säga upp ett avtal för avflyttning betyder att någon av parterna vill att avtalet ska upphöra och att hyresgästen ska flytta från lokalen när hyrestiden går ut.

När hyresvärden säger upp avtalet

När du som är hyresvärd säger upp en lokalhyresgäst måste uppsägningen innehålla följande:

  • Orsaken till att du inte går med på förlängning av hyresavtalet.
  • Information om att hyresgästen ska vända sig till hyresnämnden inom två månader från det att hyresgästen tog del av uppsägningen, om hen inte går med på att flytta utan ersättning.

En uppsägning som inte innehåller detta är ogiltig. Att uppsägningen är ogiltig innebär att avtalet löper vidare på oförändrade villkor om inte hyresgästen också har sagt upp avtalet. Uppsägningen ska vara skriftlig och ska delges hyresgästen.

Lagregeln återfinns i 12 kap. 58 § jordabalken.

Om hyresvärden sagt upp avtalet måste hyresgästen ansöka om medling i hyresnämnden för att kunna få frågan om skadestånd prövad av tingsrätten. Ansökan ska göras inom två månader från det att hyresgästen tog del av uppsägningen.

När hyresgästen säger upp avtalet

Du som är hyresgäst och säger upp dig för avflyttning behöver inte vända dig till hyresnämnden eller någon annan myndighet. En korrekt uppsägning gör att du har rätt att flytta vid avtalstidens utgång.

Uppsägningen innebär att du är skyldig att flytta. Uppsägningen gäller även om du ångrar dig, om inte hyresvärden frivilligt går med på att förlänga hyresförhållandet.

Uppsägningen bör vara skriftlig

Uppsägningen bör vara skriftlig. Det finns inget krav på hur uppsägningen skickas. Om du gör en muntlig uppsägning ska hyresvärden lämna ett skriftligt erkännande av uppsägningen.

Uppdaterad
2023-02-06