Besittningsskydd vid hyra av lokal

Besittningsskyddet för den som hyr lokal är utformat på ett annat sätt än för den som hyr en bostad. Du som hyr lokal har ingen rätt till förlängning av hyresavtalet om det blivit uppsagt.

Om parterna inte kommer överens om ett nytt avtal när avtalstiden löper ut måste hyresgästen flytta.

Indirekt besittningsskydd

Du som hyr lokal har ett indirekt besittningsskydd om hyresförhållandet upphör när det har varat mer än nio månader i följd.

Det indirekta besittningsskyddet innebär att du som är hyresgäst i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust som du gjort på grund av att hyresförhållandet upphör. I besittningsskyddet ligger också att du har rätt till skäligt uppskov med avflyttningen.

Ett hyresförhållande kan upphöra både genom en uppsägning för avflyttning och uppsägning för villkorsändring.

Ersättning för ekonomisk förlust prövas av tingsrätten

Frågan om ersättning för ekonomisk förlust, det vill säga skadestånd, prövas av tingsrätten. För att ha rätt till skadestånd måste du som hyresgäst ansöka om medling i hyresnämnden inom två månader från det att du tog del av uppsägningen.

Om medlingen i hyresnämnden avslutas utan att ni nått en uppgörelse kan du som hyresgäst vända dig till tingsrätten för att få frågan om ersättning prövad.

Om huset ska rivas eller byggas om

Om hyresavtalet ska upphöra på grund av att huset ska rivas eller byggas om kan hyresvärden i stället för att ersätta hyresgästen ekonomiskt anvisa en annan godtagbar lokal, en ersättningslokal. Om detta inte sker kan hyresvärden bli skyldig att betala skadestånd. Även detta prövas av tingsrätten.

Då saknas besittningsskydd

Besittningsskyddet gäller inte:

  • under hyresförhållandets första nio månader
  • om hyresrätten är förverkad på grund av att hyresgästen misskött sig
  • om besittningsskyddet har avtalats bort.

Att hyresgästen inte har besittningsskydd innebär att hyresgästen inte heller har rätt till skadestånd.

Besittningsskyddet kan avtalas bort

Om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen ska avstå från sitt besittningsskydd gäller överenskommelsen. En sådan överenskommelse kan kräva hyresnämndens godkännande.

Då behövs inte hyresnämndens godkännande

När hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd

Har överenskommelsen träffats när hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd gäller den utan hyresnämndens godkännande. Det gäller oavsett av vilket skäl som hyresgästen avstår sitt besittningsskydd. Överenskommelsen bör fortfarande tydligt ange under vilka omständigheter som hyresgästen avstår besittningsskyddet, eftersom det bara är när en uppsägning görs av de skälen som överenskommelsen gäller.

När hyresförhållandet inte varat mer än nio månader i följd

En överenskommelse om att avstå från besittningsskydd kan också gälla utan nämndens godkännande om den träffats innan hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd. Detta gäller under förutsättning att överenskommelsen är giltig högst fem år från att hyresförhållandet inleds och hyresgästen avstår från besittningsskydd om hyresavtalet sägs upp på grund av någon av följande orsaker:

  • Att hyresvärden ska bedriva egen verksamhet i lokalen.
  • Uthyrningen är en andrahandsupplåtelse och hyresavtalet mellan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen ska upphöra.

Använd gärna blanketten HN5 som gäller utan hyresnämndens godkännande.

Då behövs hyresnämndens godkännande

Har överenskommelsen träffats innan hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd, och är inte någon av situationerna som anges ovan aktuella, gäller den i regel endast om den har godkänts av hyresnämnden.

Uppdaterad
2023-02-06