Stämning

När det handlar om tomträtt, expropriation, ersättning enligt väglagen och klander av stämmobeslut eller sysslomans redovisning enligt fastighetsbildningslagen inleds ett mål genom en ansökan om stämning.

Mål enligt plan- och bygglagen, om till exempel gatukostnader, inleds också genom en ansökan om stämning.

Stämningsansökan

 1. 1

  Ansökan ska innehålla:

  • Namn/firmanamn, person-/organisationsnummer, adress, e-post och telefonnummer på den som ansöker om stämning, käranden.
  • Namn, person-/organisationsnummer adress, e-post och telefonnummer till motparten, som kallas svaranden.
  • Yrkande (vad som begärs). Detta ska vara så precist som möjligt.
  • En utförlig redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för yrkandet.
  • Vilka bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. 

  Vid expropriation

  I expropriationsmål enligt expropriationslagen ska ansökan dessutom innehålla uppgift om kända sakägare, den ersättning som erbjuds samt den tidpunkt då tillträde önskas.

 2. 2

  Behörig domstol?

  Uppgift om vad som gör aktuell mark- och miljödomstol behörig att döma i målet (om det inte redan framgår).

 3. 3

  Underskrift

  Ombud ska skriva under ansökan. Om man inte har ombud ska kärande själv skriva under.

  Ansökan ska skickas eller lämnas in i original.

 4. 4

  Dokument som ska bifogas

  • Ombudets fullmakt ska bifogas i original.
  • Skriftliga bevis ska lämnas in samtidigt som ansökan om stämning.
 5. 5

  Betala ansökningsavgiften via vår betaltjänst

  Ansökningsavgiften är 2 800 kronor. Om avgiften inte betalas kan domstolen avvisa ansökan.

Så avgörs stämningsmål, fastighet

Uppdaterad
2022-04-27