Ansökningsavgifter och kostnader

Ansökningsavgifter

Ansökningsmål som rör vattenverksamhet

I ansökningsmål som rör vattenverksamhet tar mark- och miljödomstolen ett särskilt beslut om ansökningsavgift. Avgiftens storlek bestäms enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet

I mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet tas det inte ut någon ansökningsavgift. När det gäller miljöfarlig verksamhet finns det ett system med årliga avgifter för prövning och tillsyn som administreras av länsstyrelsen.

Ansökan om stämning eller genstämning

För en ansökan om stämning eller genstämning i till exempel mål om miljöskadestånd tas det ut en ansökningsavgift om 2 800 kr.

Bygdeavgiftsmedel eller godkännande av säkerhet

En ansökan om bygdeavgiftsmedel eller ansökan om godkännande av säkerhet enligt miljöbalken har en avgift på 900 kr.

Stämning enligt VA-lagen

En ansökan om stämning enligt VA-lagen kan kosta olika mycket enligt följande:

 • För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp (28 650 kr för 2024) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kr.
 • För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp (28 650 kr för 2024) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kr.
 • För ett mål som har inletts hos Kronofogden tas en tilläggsavgift på 600 kr alternativt 2 500 kr ut för den fortsatta handläggningen i domstol.

För följande måltyper tas ingen ansökningsavgift ut

 • Ansökan om utdömande av viten
 • Överklagade mål enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
 • Överklagade fastighetsmål 
 • Ansökan om miljöfarlig verksamhet, se ovan.

Rättegångskostnader

Ansökningsmål som rör vattenverksamhet

I ansökningsmål vid mark- och miljödomstolen som rör vattenverksamhet svarar sökanden för sina egna kostnader och motpartens skäliga kostnader.

Mål om miljöfarlig verksamhet

I mål om miljöfarlig verksamhet svarar var och en för sina rättegångskostnader.

Mål som har inletts genom en ansökan om stämning

I de mål som har inletts genom en ansökan om stämning kan den som förlorar få ersätta motpartens rättegångskostnader. Detta inkluderar ersättning till vittnen och sakkunniga. I mål rörande exempelvis expropriation är det dock käranden som står för rättegångskostnaderna.

Överklagade fastighetsmål

I överklagade fastighetsmål kan den förlorande parten föreläggas att betala motpartens rättegångskostnader. Rättegångskostnader utgörs i huvudsak av ombuds- och utredningskostnader. I vissa mål, där en eller flera fastigheter tvingas avstå mark eller upplåta rättigheter, är det normalt att den som har sökt förrättningen ersätter motpartens skäliga rättegångskostnader oavsett hur utgången blir i målet.

VA-mål

För va-mål är huvudregeln att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader. I mål om inlösen och ersättning för enskilda anläggningar svarar huvudmannen för den allmänna va-anläggningen för sina egna och motpartens rättegångskostnader.

Domstolskostnader

I ansökningsmål, det vill säga både mål rörande vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet, är sökanden skyldig att ersätta mark- och miljödomstolens kostnader för

 • kungörelser
 • aktförvarare
 • sakkunniga som har tillkallats av domstolen
 • lokaler för sammanträden.

Betala ansökningsavgift

Betala in ansökningsavgiften via domstolens betaltjänst. Kom ihåg att ange vad ansökan avser. Om ansökningsavgiften inte betalas kan domstolen avvisa målet.

Det kan förekomma avgifter och kostnader som inte redovisas ovan.

Uppdaterad
2024-01-01