Frågor och svar

Mark- och miljödomstolen har tillgång till handlingar som har skickats in tidigare i processen. En handling som exempelvis har skickats in till länsstyrelsen behöver därför inte skickas in igen.

Nej. Ett överklagande måste komma in inom den föreskrivna tiden. Men du kan begära anstånd med att komplettera överklagandet.

Skicka gärna överklagandet med e-post.

 

Du ska skicka ditt överklagande till den instans som har meddelat beslutet. Den myndigheten prövar om överklagandet kommit in i rätt tid.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar myndigheten det vidare till överinstansen tillsammans med akten.

Handläggningstiden för olika mål varierar. Omfattande skriftväxling och andra åtgärder kan göra att det tar längre tid. I regel avgör mark- och miljödomstolen målen i tur och ordning som de kommer in till domstolen.