Digitala handlingar

De flesta handlingar går att skicka digitalt till mark- och miljödomstolen. I vissa fall behöver handlingar dock skickas in i pappersformat.

För myndigheter

Om du arbetar på en myndighet kan du i de flesta fall använda e-tjänsten ”Inlämningstjänst för myndigheter” för att skicka handlingar till mark- och miljödomstolen. Tjänsten säkerställer att alla obligatoriska handlingar ges in, och du kan skicka stora filer.

För enskilda

Det finns flera sätt att skicka handlingar till mark- och miljödomstolen om du är privatperson eller företräder ett företag eller förening.

Handlingar som inte behöver signeras

E-tjänsten "Skicka handlingar utan signering"

Du kan skicka handlingar som inte behöver signeras med e-tjänsten ”Skicka handlingar utan signering”. Med hjälp av formuläret lagras det du skickar in direkt hos den domstol du valt, i stället för att skickas oskyddat över nätet. Dina handlingar kan maximalt vara på 20 MB.

Skicka handlingar med e-post

Om dina handlingar inte behöver signeras kan du också skicka in dem med vanlig e-post. Detta gäller för e-post till domstolarna:

  • Ämnesraden bör innehålla uppgift om målnummer.
  • De bifogade handlingarna bör vara i pdf-format, och gärna vara redigerbara.
  • Texten i e-postmeddelandet bör endast vara ett missiv med en kort beskrivning av bifogade handlingar och inte innehålla några uppgifter i sak.
  • Maxstorleken på e-post som domstolen kan ta emot är 30 MB (inklusive bifogade filer).
  • Det är tillräckligt att en handling skickas med e-post. Att skicka samma handling på flera olika sätt innebär onödigt merarbete för alla.
  • Handlingar som under beredningen av mål skickas elektroniskt behöver inte undertecknas om inte domstolen särskilt frågar efter detta.

Handlingar som kräver signering

Vilka handlingar måste signeras?

Vissa handlingar ska enligt lag vara egenhändigt undertecknade, till exempel stämningsansökningar och ansökningshandlingar. Dessa kan antingen signeras och skickas in via en särskild e-tjänst eller skickas som papperspost.

I mål om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken måste ansökan, kompletteringar till ansökan samt omfattande material skickas i pappersformat och i det antal exemplar som domstolen anser att det behövs.

Signera och skicka handlingar digitalt

I e-tjänsten "Signera och skicka handlingar digitalt" kan du logga in och signera handlingar digitalt med din e-legitimation. Handlingarna måste vara i pdf-format och kan vara på maximalt 20 MB.

Skicka handlingar med posten

I vissa fall måste handlingar skickas in i pappersformat. Det kan till exempel gälla handlingar som måste undertecknas och som överskrider 20 MB och därmed inte kan skickas med e-tjänsten ”Signera och skicka handlingar digitalt”

Domstolen skickar handlingar via e-post

Korrespondens från mark- och miljödomstolen sker som huvudregel via e-post till respektive aktörs e-postadress. Det gäller handlingar som till exempel förelägganden, kallelser, domar, beslut och bevis om laga kraft.

Uppdaterad
2022-12-02