Om rättshjälp

Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd till dig som behöver hjälp av en advokat eller annan jurist. Stödet ges bara till dig som till exempel inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring och som har begränsad ekonomi.

Att få rättshjälp innebär att staten betalar delar av dina kostnader för den advokat eller jurist som biträder dig i en viss angelägenhet, ditt rättshjälpsbiträde.

Det är främst privatpersoner och i vissa fall dödsbon som kan få rättshjälp.

Bestämmelserna om rättshjälp finns i rättshjälpslagen och där regleras även vilka frågor det är möjligt att få rättshjälp i.

Hur gör jag för att få rättshjälp?

I första hand ska du använda rättskyddet i din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i ditt rättsskydd.

Om du inte har någon försäkring eller försäkringen inte gäller - kontakta ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) för rådgivning. Ni fyller tillsammans i ansökan om rättshjälp och skickar den till Rättshjälpsmyndigheten. Om ärendet redan finns hos domstol skickas ansökan dit. Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen beslutar om du har rätt till rättshjälp.

Vad ingår i rättshjälp?

För den som får rättshjälp ingår följande:

  • Delar av kostnaden för ditt rättshjälpsbiträde (advokat eller jurist) upp till 100 timmar. Rättshjälpen kan vid särskilda skäl utökas. För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas.
  • Kostnader för bevisning vid allmän domstol och Arbetsdomstolen.
  • Utredningskostnader upp till 10 000 kronor (exklusive moms).
  • Kostnader för tolk och översättning.
  • Ansökningsavgiften i domstol.
  • Kostnader för kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera.
  • Kostnad för en medlare.

Du betalar alltid en del av kostnaden

Om du får besked om att du får rättshjälp ska du alltid själv betala en del av kostnaderna.

Mer om rättshjälpsavgift

Rättshjälp är aldrig helt gratis för myndiga personer och den del du själv betalar kallas för rättshjälpsavgift. Den baseras på det ekonomiska underlag som du lämnar in i samband med att du ansöker om rättshjälp.

Din rättshjälpsavgift kan aldrig bli högre än kostnaderna för rättshjälpen.

Läs mer om hur avgiften räknas fram och hur stor den kan bli:

Om dina ekonomiska förhållanden förändras väsentligt under ärendets gång kan din avgift ändras. Det är därför viktigt att så snart som möjligt meddela om din ekonomi förändrats. I de flesta fall kan rättshjälpsavgift inte sänkas i efterhand.

Vem kan vara rättshjälpsbiträde?

Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget kan utses till rättshjälpsbiträde. Det är Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen där du ansöker som avgör om personen är lämplig. Syftet med bestämmelsen är att du som behöver rättshjälp ska kunna lita på att du får ett kvalificerat biträde.

Det kan vara svårt att på förhand veta vilket ombud man ska vända sig till. Vill du kontrollera ombudet närmare kan du be om referenser. Du kan också kontrollera om en advokat har fått någon anmärkning av Advokatsamfundets disciplinnämnd. God advokatsed innebär bland annat lojalitet mot klienten och tystnadsplikt.

Välja advokat eller jurist

Tänk på att jurister ofta är inriktade på olika områden. Välj därför ett juridiskt ombud som kan det område som du behöver hjälp med.

Advokat

För att få kallas advokat krävs medlemskap i Advokatsamfundet. Du kan söka kontaktuppgifter till advokater på Advokatsamfundets webbplats.

Biträdande jurist

En biträdande jurist arbetar på en advokatbyrå och är inte medlem i Advokatsamfundet, men ska ändå följa samma etiska regler som en advokat.

Övriga jurister

Om du väljer att anlita någon annan än en advokat eller biträdande jurist kontrollerar Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen lämpligheten.

Ombudets ansvarsförsäkring

Det är viktigt att din advokat eller jurist har en ansvarsförsäkring. Om de missköter sig och detta leder till skada för dig kan du få ersättning från denna försäkring. Samtliga advokater och biträdande jurister omfattas av obligatoriska försäkringar. Vill du själv kontrollera att din jurist har en sådan kan du kontakta det försäkringsbolag juristen använder sig av. 

Ärenden utomlands

För att få rättshjälp i ärenden utomlands fordras särskilda skäl.

Ska tvisten tas upp i en domstol eller myndighet i ett annat land kan du endast få rättshjälp om du är bosatt i Sverige.

Ett svenskt rättshjälpsbiträde kan ta hjälp av ett ombud i det andra landet, ett så kallat platsombud. Det svenska biträdet ansvarar för instruktion och övervakning av platsombudets arbete.

Du ska betala in rättshjälpsavgiften till ditt svenska biträde. I den avgiften ingår även det utländska platsombudets arvode.

Särskilda bestämmelser för rättshjälp till den som blivit utsatt för sexualbrott

Särskilda bestämmelser gäller rättshjälp till offer för sexualbrott utomlands.

För den som får rättshjälp betalar staten kostnaderna för biträde, nödvändig bevisning och utredning samt resa och uppehälle. Detta gäller bara om kostnaderna inte täcks genom någon försäkring eller ersätts av någon myndighet i det land brottet skett.

 

Relaterat innehåll

Uppdaterad
2022-07-06