Om rättshjälp

Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd till dig som behöver hjälp av en advokat eller annan jurist. Stödet ges bara till dig som inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring och som har begränsad ekonomi.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp.

Vad ingår i beviljad rättshjälp?

Att få rättshjälp innebär att staten betalar delar av dina kostnader för den advokat eller jurist som biträder dig i en viss angelägenhet.

Grundtanken är att du själv ska betala en del av kostnaderna via rättshjälpsavgiften.

I rättshjälp ingår följande

  • Delar av kostnaden för ditt rättshjälpsbiträde (advokat/jurist) upp till 100 timmar. Rättshjälpen kan vid särskilda skäl utökas. För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan dock hela kostnaden täckas.
  • Kostnader för bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.
  • Utredningskostnader upp till 10 000 kronor (exklusive moms).
  • Kostnader för tolk och översättning.
  • Ansökningsavgiften i domstol (om du har rättshjälp vid ansökningstillfället).
  • Kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera.
  • Kostnad för en medlare.

Det är Rättshjälpsmyndigheten eller en domstol, om det gäller ett pågående mål, som beslutar om rättshjälp. Du måste däremot själv kontakta den advokat eller jurist som du vill ha som ombud.

Juridiska ombud som kan bli rättshjälpsbiträde

Det är svårt att på förhand veta vilket ombud man ska vända sig till. Vill du kontrollera ombudet närmare kan du be om referenser. Du kan också kontrollera om en advokat har fått någon anmärkning av Advokatsamfundets disciplinnämnd. God advokatsed innebär bland annat lojalitet mot klienten och tystnadsplikt.

Tänk på att jurister ofta är inriktade på olika områden. Välj därför ett juridiskt ombud som kan det område som du behöver hjälp med.

För att få kallas advokat krävs medlemskap i Advokatsamfundet.

En biträdande jurist arbetar på en advokatbyrå, är inte medlem i Advokatsamfundet men ska ändå följa samma etiska regler som en advokat.

Rättshjälpsmyndigheten eller domstol kontrollerar de ombud som inte är advokater eller biträdande jurister om de är lämpliga som ombud.

Ansvarsförsäkring

Det är viktigt att din advokat eller jurist har en ansvarsförsäkring. Om de missköter sig och detta leder till skada för dig kan du få ersättning från denna försäkring. Samtliga advokater och biträdande jurister omfattas av obligatoriska försäkringar. Kontrollera att din jurist har en sådan och i vilket försäkringsbolag om du själv vill kontrollera.

Ärenden utomlands

Ska tvisten tas upp i en domstol eller myndighet i ett annat land kan du endast få rättshjälp om du är bosatt i Sverige och det finns särskilda skäl.

Särskilda bestämmelser gäller rättshjälp till offer för sexualbrott utomlands. För den som beviljas rättshjälp betalar staten kostnaderna för biträde, nödvändig bevisning och utredning, och resa och uppehälle. Detta gäller bara om kostnaderna inte täcks genom någon försäkring eller ersätts av någon myndighet i det land brottet skett.

Ett svenskt rättshjälpsbiträde kan ta hjälp av ett ombud i det andra landet, ett så kallat platsombud. Det svenska biträdet ansvarar för instruktion och övervakning av platsombudets arbete.

Det svenska biträdet ska ta in rättshjälpsavgiften från klienten.

Rättshjälpsavgiften räknas på biträdesersättningen, även på det utländska platsombudets arvode.

Publicerad
2019-11-05
Uppdaterad
2019-11-05