Har du rätt till rättshjälp?

Det är alltid domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten som avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte. Denna guide ger en viss insyn i hur reglerna ser ut.

1. Är rättshjälpen till för dig personligen?

Rättshjälp gäller först och främst privatpersoner, alltså inte föreningar, företag och liknande. I undantagsfall kan även en näringsidkare eller ett dödsbo få rättshjälp.

Det är mycket svårt för ett dödsbo att få rättshjälp men rättshjälp kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Om en person som har beviljats rättshjälp dör kan rättshjälpen övergå till dödsboet. Det kräver att dödsboet begär detta och att det är skäligt att staten fortsätter att bidra till kostnaderna.

Rör det sig om en angelägenhet som har uppkommit i företagets verksamhet har du vanligtvis inte rätt till rättshjälp. Det kräver i så fall att det finns särskilda skäl för det. Du kan kontakta en jurist för att få hjälp att gå igenom ditt ärende och se om du kan ha rätt till rättshjälp.

2. Hur stort ekonomiskt underlag har du?

Ditt ekonomiska underlag utgår från din beräknade årsinkomst, före skatt. Dra av 15 000 kronor för varje barn som du bidrar med underhåll till, max 75 000 kronor. Summan ska också justeras om du har en förmögenhet eller skulder som påverkar din betalningsförmåga.

Du har inte rätt till rättshjälp.

Du kan ha rätt till rättshjälp. Beroende på hur din ekonomi ser ut behöver du betala en rättshjälpsavgift som är en viss procent av kostnaden för ditt ombud. Är du underårig och saknar inkomst kan du slippa avgift helt.

3. Har du en försäkring med rättsskydd?

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring.

Har du ett rättskydd genom någon av dina försäkringar kan du inte få rättshjälp. Då ska i stället rättsskyddet täcka delar av dina kostnader. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om försäkringen täcker tvisten!

Om du har en försäkring med rättsskydd som inte gäller just i ditt fall, till exempel på grund av karenstid, kan du ha rätt till rättshjälp i stället.

Lagen säger att om du inte har en försäkring men borde haft det så krävs det särskilda skäl för att du ska få rättshjälp. Ett skäl kan till exempel vara att du inte haft råd med en försäkring eller att du nyligen flyttat hemifrån och inte hunnit skaffa en försäkring.

4. Vad handlar den rättsliga frågan om?

Rättshjälpslagen begränsar vilka frågor det är möjligt att få rättshjälp i. Detta är exempel på vanliga frågor.

För att kunna få rättshjälp ska värdet på tvisten röra minst ett halvt prisbasbelopp, 23 800 kronor (2021). Handlar det om ett lägre värde kan du antagligen inte få rättshjälp.

Du får inte rättshjälp om du i stället kan få hjälp genom en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.

I så fall vänder du dig direkt till polisen eller domstolen och begär en försvarare om du är misstänkt för brott eller ett målsägandebiträde om du är utsatt för brott. Domstolen beslutar om du har rätt till det eller om du ska bekosta det på egen hand. Oavsett har du inte rätt till rättshjälp.

Du får inte rättshjälp om du i stället kan få hjälp genom ett offentligt biträde.

Både förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar har skyldighet att utreda varje ärende noggrant enligt de regler och bestämmelser som finns. Därför behöver du oftast inte stöd av ett rättshjälpsbiträde och på grund av det är det många ansökningar om rättshjälp som får avslag.

För att få rättshjälp i familjemål behöver det finnas särskilda skäl. När det gäller underhållsbidrag är det nästan enbart barn som får beviljat rättshjälp. Även barnen ska ha särskilda skäl.

Du får vanligtvis inte rättshjälp vid skilsmässa. Det sker bara om det krävs mer omfattande insatser av ett juridiskt ombud, vilket är ovanligt.

Behöver ni hjälp med bodelningen kan staten i vissa fall betala kostnaden för en bodelningsförrättare. Först måste ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare och därefter ansöka om ersättningsgaranti.

Har du blivit utsatt för ett sexualbrott utomlands, till exempel blivit våldtagen eller blivit sexuellt ofredad på semestern? Då kan du ofta få rättshjälp enligt rättshjälpslagen om ditt ekonomiska underlag inte är 260 000 kronor per år eller mer.

Det innebär att staten betalar del av kostnaden för ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) och eventuella resekostnader till en rättegång i det andra landet.

Blir du utsatt för ett sexualbrott när du är utomlands ska du kontakta en advokat som hjälper dig vidare.

En arbetstvist kan handla om lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö, anställningsvillkor, arbetstid eller strejk med mera. I dessa tvister kan du som arbetstagare få hjälp av ditt fackförbund. Vänd dig därför i första hand till ditt lokala fackförbund för mer information om hur du går vidare. Är du inte fackligt ansluten eller om ditt fackförbund av någon anledning inte kan hjälpa dig, kan du i vissa ärenden få rättshjälp.

En konsumenttvist är en tvist mellan ett företag och en konsument om en vara eller en tjänst som konsumenten köpt för eget bruk.

Har du anmärkt på en vara eller tjänst och ändå inte får rätt, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden ska opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag. Besluten har formen av en rekommendation till parterna att lösa tvisten på ett visst sätt. Nämndens prövning är gratis. Om en part inte följer nämndens beslut kan den andra parten föra saken vidare till domstol. Du kan då ha rätt till rättshjälp om du uppfyller de krav och regler som finns för rättshjälp.

Du kan ha rätt till rättshjälp. Det beror på hur komplicerat ditt ärende är. Du får vanligtvis inte rättshjälp för ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder, till exempel ansökan om lagfart eller inteckning av en fastighet eller för upprättande av handlingar som självdeklaration, testamente, äktenskapsförord, bouppteckning eller gåvohandling.

5. Har du haft rådgivning hos en advokat eller jurist?

I många fall kan det räcka med rådgivning. Beslutar ni er för att gå vidare fyller ni tillsammans i blanketten "ansökan om rättshjälp".

För att kunna få rättshjälp krävs det att du först har fått rådgivning av en advokat eller annan jurist i minst en timme. Rådgivningen ges mot en bestämd avgift enligt rättshjälpslagen i upp till två timmar.

Uppdaterad
2019-12-10

Hitta på sidan

Relaterat innehåll