Frågor och svar

I asylmål får du som har överklagat ett beslut ett offentligt biträde. Ofta är det samma offentliga biträde som Migrationsverket tidigare har tilldelat dig, som fortsätter vara ditt biträde även i domstolen.

Ja, om du inte förstår och inte kan tala svenska har du rätt att få hjälp genom en tolk. Förhandlingar vid domstolen hålls på svenska.

Om du har fått ett beslut om utvisning får du stanna i Sverige medan du väntar på att ditt överklagande ska prövas. Om du däremot har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart måste du lämna Sverige även om du har överklagat.

Du kan inte överklaga:

  • ett beslut från Migrationsverket efter att du har accepterat det och skrivit under en nöjdförklaring.
  • Migrationsöverdomstolens beslut att inte pröva ditt ärende.
  • ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Ja, du kan be någon att företräda dig, men då måste du skriva en fullmakt och underteckna den. En fullmakt är ett brev eller dokument där den som exempelvis vill överklaga ett beslut ger en annan person rätt att företräda honom eller henne. Fullmakten ska skrivas under av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original.

En fullmakt är ett undertecknat brev där den som exempelvis vill överklaga ett beslut ger en annan person rätt att företräda honom eller henne. Fullmakten ska skrivas under av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original.

Alla asylsökande som inte kan bevisa att de är minderåriga blir erbjudna en åldersutredning. Att man inte kan bevisa sin ålder kan bero på att identitetshandlingar saknas. Det är den asylsökande som ska göra sin ålder sannolik. Domstolen utgår från underlag från Migrationsverket, exempelvis medicinsk åldersbedömning. Domstolen gör sedan en helhetsbedömning av både skriftlig och muntlig information.

Parterna, det vill säga du som har överklagat och Migrationsverket ska lämna in landinformation. Domstolen ansvarar för att se till att uppgifterna är aktuella och relevanta. Ibland tar domstolen in informationen själv.

Landinformation finns bland annat på Utrikespolitiska institutets sajt (https://www.ui.se/landguiden/), i Migrationsverkets databas Lifos  (https://lifos.migrationsverket.se/), på FN:s flyktingorgan UNHCR:s sajt https://www.refworld.org/, Röda korset och Amnesty International.