Så avgörs mål i fråga om verkställighetshinder

Migrationsdomstolens uppgift är att avgöra om Migrationsverket har följt lagen när de beslutade i fråga om verkställighetshinder.

Så här går det till, från att ditt ärende kommer in till domstolen tills att du får ett avgörande:

 1. Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  Migrationsverket skickar ditt överklagande vidare till migrationsdomstolen, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.

  Handlingarna kommer in till migrationsdomstolen där de registreras och ditt överklagande blir ett mål.

  Migrationsverket blir nu din motpart och du benämns den klagande.

 2. Målet utreds

  Migrationsdomstolen avgör målet genom att läsa och bedöma det som kommit in skriftligt. Under tiden som målet utreds kan domstolen begära in mer information, både från dig och från Migrationsverket.

 3. Förberedelser inför beslut

  När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom utredningen och förbereder ett förslag till dom.

  Rätten, som oftast består av enbart en domare, tar del av utredningen.

 4. Målet avgörs

  Hur avgörandet blir baserar sig på innehållet i handlingarna. Utgångspunkten är hur lagarna i målet ska tillämpas. Man tar också hänsyn till avgöranden i liknande fall.

  Rätten kan komma fram till att Migrationsverkets beslut är riktigt. Då fortsätter utvisningsbeslutet att gälla. Om rätten bedömer att beslutet är fel skickar de tillbaka målet till Migrationsverket, som får fatta ett nytt beslut i fråga om uppehållstillstånd.

 5. Du får avgörandet

  Migrationsdomstolen skickar avgörandet till dig eller till ditt ombud.

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens avgörande

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens avgörande kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa mål, där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens avgörande som gäller.

Uppdaterad
2019-09-16