Fredsfrämjande insatser

Sveriges Domstolar deltar tillsammans med andra länder i fredsfrämjande insatser i områden där det finns säkerhetspolitiska kriser och konflikter. Arbetet handlar ofta om att ge stöd i att bygga upp fungerande institutioner inom rättsväsendet.

Det svenska stödet till fredsfrämjande insatser består främst av att bidra med personal vid insatser som sätts upp i områden med säkerhetspolitiska kriser och konflikter.

Insatserna sker vanligtvis inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. De genomförs på uppdrag av EU, men även insatser inom FN och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) kan bli aktuella.

Stabilitet och fungerande rättsväsende

Insatserna syftar till att bidra till stabilitet, säkerhet och hållbar fred. I de insatser där Sveriges Domstolar deltar handlar arbetet om att ge stöd till rättsstatsuppbyggnad för att få fungerande institutioner inom rättsväsendet och i synnerhet domstolsväsendet.

Arbetet bedrivs normalt i form av rådgivning, övervakning och mentorskap. Inriktningen beror på vilket mandat uppdraget har.

En grupp kvinnor tittar in i kameran när en person tar ett foto

Det kvinnliga nätverket inom den fredsfrämjande insatsen EUPOL COPPS som har till uppgift att stödja den palestinska polismyndigheten.

Personal som sänds ut

Sveriges Domstolar sänder ut ordinarie domare och annan juridisk personal. Framför allt är det till chefsbefattningar och andra kärnfunktioner för att överföra svenskt kunnande och det förhållningssätt som kännetecknar en effektiv och rättssäker statsförvaltning.

Tjänstgöringen i insatserna varar i regel minst ett år. Insatserna är ofta så kallade "non family-missions" vilket innebär att de utsända inte kan ta med sig sin familj.

Insatser där Sveriges Domstolar deltar

Under senare år har Sveriges Domstolar deltagit i flera EU-insatser. De beskrivs kortfattat här.

EULEX Kosovo

Sveriges Domstolar har bistått med personal till EULEX Kosovo sedan 2008. Uppdraget går ut på att stötta utvalda rättsliga institutioner i Kosovo genom rådgivning och övervakning. Allt i syfte att skapa ett mer effektivt, hållbart och mångkulturellt rättsväsende i landet med högt förtroende hos medborgarna.

EUPOL COPPS, Palestina

Insatsen EUPOL COPPS inrättades 2006 och har till uppgift att stödja den palestinska polismyndigheten i arbetet med att upprätta effektiva och hållbara lösningar för verksamheten. Uppdraget har också som målsättning att utveckla de institutioner som arbetar med rättsliga frågor så att de blir mer effektiva, till exempel domstolar, lagstiftningsorgan, åklagarmyndigheter och advokatsamfund.

EUAM Ukraina

Insaten EUAM Ukraina inrättades 2014 och har som övergripande mål att bistå landet att utveckla ett hållbart, ansvarigt och effektivt rättsväsende som arbetar efter rättsstatliga principer. Efter den ryska invasionen har mandatet utvidgats till att också omfatta bland annat stöd till utredningen och lagföringen av krigsbrott.

EU-kontoret Kosovo

EU-kontoret utgör EU:s representation i Kosovo och har till övergripande uppgift att främja ett EU-närmande. Insatsen ger bland annat ekonomiskt, finansiellt och politiskt stöd till landet. Insatsen stödjer också utveckling av institutioner och ökad kapacitet  inom bland annat rättsväsendet.

EU-delegationen Tirana, Albanien

EU-delegationen i Tirana (Albanien) inrättades 1993 och har till övergripande uppgift att stödja utvecklingen av den politiska och ekonomiska relationen mellan Albanien och EU. Det syftar i förlängningen till att främja ett albanskt medlemskap i EU. Delegationen stödjer också utveckling av institutioner inom rättsväsendet och ökning av deras kapacitet.

EU:s utrikestjänst i Bryssel (EEAS)

Sveriges Domstolar har bidragit med personal till EU:s utrikestjänst i Bryssel. Vår utsända personal har främst arbetat med de delar som rör den centrala administrationen, samordningen, mandaten och styrningen av EU:s civila insatser inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Uppdaterad
2022-09-23