Studiebesök

Tingsrätten välkomnar studiebesök. Huvudregeln är att tingsrättens förhandlingar är offentliga. Tingsrätten kan dock aldrig garantera att en förhandling inte ställs in med kort varsel.

Besök av skolklasser och andra större grupper bör avtalas i förväg. Detta för att tingsrätten skall kunna bedöma om ett mål lämpar sig för den kategori som skall göra studiebesöket, om det finns risk för att förhandlingen inte kommer att vara offentlig samt se till att förhandlingen hålls i en sessionssal med tillräckligt antal åhörarplatser. För den som arrangerar ett studiebesök vid tingsrätten är det viktigt att tänka på att det kan inträffa att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Det är önskvärt att gruppledaren inför studiebesöket informerar om att mobiltelefoner skall vara avstängda och att det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande eller att förtära något under förhandlingen. In- och utpassering sker med fördel i anslutning till pauser och bör i vart fall ske så tyst och snabbt som möjligt.

Beroende på målets karaktär, kan personer under 18 år förbjudas att närvara som åhörare.

Uppdaterad
2019-03-21