Arkiv

Vid tingsrätten förvaras handlingar i mål och ärenden från år 1991 med undantag för akter i ärenden som finns från år 1981 och framåt samt akter i konkursmål som finns från år 1985 och framåt. För de olika mål och ärendetyperna som förekommer vid tingsrätten arkiveras dagboksblad, akt och avgörande. Samtliga domar från år 1971 och framåt som meddelats av Borås tingsrätts finns arkiverade vid tingsrätten. (Viss gallring sker dock efter riksarkivets anvisningar). 

Handlingar som rör den administrativa verksamheten från år 1971 och framåt finns arkiverade vid Borås tingsrätt.

Observera att tingsrätten inte längre handlägger inskrivningsärenden och bouppteckningar.

Äldre arkivhandlingar

Var finns handlingarna?

Nedan finns en sammanställning över var äldre arkivhandlingar förvaras idag. Vissa verksamheter och handlingar har under årens lopp överförts till andra myndigheter och då hänvisar vi dit.

Borås rådhusrätts arkiv

Samtliga handlingar har levererats till Stadsarkivet i Borås.

Borås tingsrätts Expropriationsdomstol

Handlingar tillhörande Borås tingsrätts Expropriationsdomstol från år 1971 till år 1972 finns hos Stadsarkivet i Borås med undantag för Protokoll hållet hos ordföranden jämlikt 5 kap 21 § lagen om fastighetsbildning i stad, med handlingar, som finns arkiverade vid Borås tingsrätt.

Bodelningar

Överfördes till Skatteverket den 1 oktober 2011. Bodelningar fram till den 30 juni 1996 har levererats till Landsarkivet i Göteborg. Bodelningar från den 1 juli 1996 till den 30 september 2011 är arkiverade vid Borås tingsrätt.

Bouppteckningar

Bouppteckningar som lämnats in till tingsrätten till och med den 30 juni 2001 har levererats till Landsarkivet i Göteborg. Från och med den 1 juli 2001 handläggs bouppteckningar av Skatteverket.

Dödande av förkommen handling

Överfördes till Kronofogden, Bolagsverket, Lantmäteriet och Transportstyrelsen den 1 oktober 2011.

Fastighetsmål

Överfördes till Vänersborgs tingsrätt den 1 januari 1998. Handlingar för perioden 1972-1997 finns arkiverade vid Borås tingsrätt.

Förmynderskapsärenden

Handläggningen av förmynderskap överfördes till kommunens överförmyndarnämnd från år 1996. Handlingar för perioden 1971-1980 har levererats till Landsarkivet i Göteborg. Handlingar för perioden 1981-1995 finns vid Borås tingsrätt.

Gåva mellan makar

Överfördes till Skatteverket den 1 oktober 2011. Gåvor mellan makar som registrerats fram till den 30 juni 1996 har levererats till Landsarkivet i Göteborg. Gåvor som registrerats från den 1 juli 1996 till den 30 september 2011 är arkiverade vid Borås tingsrätt.

Inskrivningsmyndigheten

Inskrivningsmaterial från år 1933 fram till dess att inskrivningsmyndigheten flyttade till Uddevalla tingsrätt år 2001 (Lantmäteriet övertog i sin tur inskrivningsverksamheten den 1 juni 2008) finns hos Landsarkivet i Härnösand.

Lagsökning, betalningsförelägganden och handräckning

Överfördes till Kronofogden den 1 januari 1992. Handlingar för perioden 1971-1991 har levererats till Landsarkivet i Göteborg.

Sjuhäradsbygdens tingsrätts arkiv

Sjuhäradsbygdens tingsrätt var verksam från år 1971 till den 1 oktober 1996 då den lades samman med Borås tingsrätt. Domsagan utgjordes av Marks, Svenljungas, Tranemos och Ulricehamns kommuner. Samtliga handlingar tillhörande Sjuhäradsbygdens tingsrätt har levererats till Landsarkivet i Göteborg.

Testamenten

Testamenten slutade att registreras vid tingsrätten år 1989. Samtliga registrerade testamenten har levererats till Landsarkivet i Göteborg.

Vigslar/registrering av partnerskap

Tingsrättens vigselrätt upphörde den 30 april 2009. På tingsrätten finns vigselärenden och registrering av partnerskap för perioden 1971-2009-04-30.

Äktenskapsförord

Överfördes till Skatteverket den 1 oktober 2011. Äktenskapsförord som registrerats fram till den 30 juni 1996 har levererats till Landsarkivet i Göteborg. Äktenskapsförord som registrerats från den 1 juli 1996 till den 30 september 2011 är arkiverade vid Borås tingsrätt.

Uppdaterad
2022-03-01