Vår verksamhet

Borås tingsrätt

Myndighetschef: Peter Broberg
Organisationsnummer: 202100-2742
Tel: 033-17 70 00
Fax: 033-10 30 88 
E-post: boras.tingsratt@dom.se
Webbplats: www.borastingsratt.domstol.se
Dataskyddsombud: Viktor Bredberg, dataskyddsombud.boras@dom.se

Tingsrättens chef är lagmannen. Han är chef för domstolen men deltar också i den dömande verksamheten. Han biträds av den administrativa enheten som handlägger frågor om personal, ekonomi m.m. Den administrativa enheten leds av chefsadministratören och till enheten hör domstolshandläggare, en arkivarie, registrator och två expeditionsvakter.

Av tingsrättens 13 rotlar innehas åtta stycken av ordinarie domare (lagmannen och sju rådmän). Tre rotlar innehas av tingsfiskaler (domare under utbildning) och två rotlar sköts av en beredningsjurist. Vid tingsrätten är också elva stycken tingsnotarier anställda. Varje notarie är knuten till en rådman, lagmannen eller en fiskal. I samråd mellan domaren, notarien och handläggarna handläggs målen från det att de kommer in till tingsrätten till dess de avgörs. Notarien fungerar som protokollförare vid förhandlingar och biträder med att upprätta förslag till avgöranden m.m. Handläggarna sköter skriftväxling och expedieringar i mål och ärenden och har behörighet att själva besluta i vissa förberedande frågor.

Handläggningen av brottmål sköts i stor utsträckning av domstolshandläggare på kansliet med biträde av en beredningsjurist, fram till att de ska avgöras av en domare eller notarie. Handläggningen av tvistemål sköts genom att domare, från det att tvistemålet kommer in till tingsrätten, beslutar vilka handläggningsåtgärder som ska vidtas.

Vid konkursenheten handläggs konkursärenden samt ärenden om företagsrekonstruktion och skuldsanering. Vid enheten arbetar en notarie och domstolshandläggare vid den administrativa enheten. Arbetet leds av två rådmän.

En tingsnotarie är en jurist som ofta befinner sig i början av sin karriär efter juristexamen. Tjänstgöringen utgör det första steget på den traditionella domarbanan, men leder ofta till andra anställningar inom offentlig sektor eller i privat verksamhet. Tjänstgöringen är en utbildningstjänst och är tidsbegränsad till högst två år. Förutom de arbetsuppgifter som berörts ovan handlägger tingsnotarierna olika typer av domstolsärenden m.m. En bit in i tjänstgöringsperioden får tingsnotarien också på eget ansvar handlägga och avgöra vissa brottmål och tvistemål rörande mindre belopp.

Expeditionsvakterna sköter intern service av olika slag. De har ordningsvaktsförordnande och svarar för att ordningen i de allmänna utrymmena på tingsrätten upprätthålls. De visar också parter och andra tillrätta i lokalerna.

Uppdaterad
2019-03-21