Vår verksamhet

Borås tingsrätt

Myndighetschef: Peter Broberg
Organisationsnummer: 202100-2742
Telefon: 033-17 70 00
E-post: boras.tingsratt@dom.se
Webbplats: www.borastingsratt.domstol.se
Dataskyddsombud: Viktor Bredberg, dataskyddsombud.boras@dom.se

Hur är organisationen uppbygd?

Tingsrättens chef är lagmannen. Lagmannen deltar också i den dömande verksamheten. Lagmannen biträds av den administrativa enheten som handlägger frågor om personal, ekonomi med mera. Den administrativa enheten leds av chefsadministratören och till enheten hör domstolshandläggare, arkivarie, registrator och expeditionsvakter.

Av tingsrättens 13 rotlar innehas nio stycken av ordinarie domare (lagmannen och åtta rådmän). Tre rotlar innehas av tingsfiskaler (domare under utbildning) och två rotlar sköts av en beredningsjurist. Vid tingsrätten är också tolv stycken tingsnotarier anställda. Varje notarie är knuten till en rådman, lagmannen eller en fiskal. I samråd mellan domaren, notarien och handläggarna handläggs målen från det att de kommer in till tingsrätten till dess att de avgörs. Notarien fungerar som protokollförare vid förhandlingar och biträder med att upprätta förslag till avgöranden med mera. Handläggarna sköter skriftväxling och expedieringar i mål och ärenden och har behörighet att själva besluta i vissa förberedande frågor.

Vem handlägger tingsrättens mål?

Handläggningen av brottmål sköts i stor utsträckning av domstolshandläggare på kansliet med biträde av en beredningsjurist, fram till att de ska avgöras av en domare eller notarie. Handläggningen av tvistemål sköts genom att domare, från det att tvistemålet kommer in till tingsrätten, beslutar vilka handläggningsåtgärder som ska vidtas.

Vid konkursenheten handläggs konkursärenden samt ärenden om företagsrekonstruktion och skuldsanering. Vid enheten arbetar notarie och domstolshandläggare. Till konkursenheten hör också två domare.

Vad innebär notarietjänstgöring?

En tingsnotarie är en jurist som ofta befinner sig i början av sin karriär efter juristexamen. Tjänstgöringen utgör det första steget på den traditionella domarbanan, men leder ofta till andra anställningar inom offentlig sektor eller i privat verksamhet. Tjänstgöringen är en utbildningstjänst och är tidsbegränsad till högst två år. Förutom de arbetsuppgifter som berörts ovan handlägger tingsnotarierna bland annat olika typer av domstolsärenden. En bit in i tjänstgöringsperioden får tingsnotarien också på eget ansvar handlägga och avgöra vissa brottmål och tvistemål rörande mindre belopp.

Vad har expeditionsvakterna för arbetsuppgifter?

Expeditionsvakterna sköter intern service av olika slag. De har ordningsvaktsförordnande och svarar för att ordningen i de allmänna utrymmena på tingsrätten upprätthålls. De visar också parter och andra tillrätta i lokalerna.

Uppdaterad
2019-03-21