Övriga ärenden som handläggs av Domarnämnden

Domarnämndens huvudsakliga uppgifter är att lämna förslag till regeringen i ärenden om anställning som domare eller hyresråd och att bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. Nämnden har dock även andra uppgifter.

Domarnämnden lämnar förslag till regeringen även i ärenden om

 • tidsbegränsad anställning som domare eller hyresråd, om anställningen avser ett år eller längre,
 • nomineringar av Sveriges kandidater av domare och generaladvokater enligt lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
 • förordnande av offentliga ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken,
 • förordnande av integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966) om Förvarsunderrättelsedomstol samt
 • i ärenden om förordnande av dispaschör eller biträdande dispaschör enligt 14 § förordningen (1975:932) med dispaschörsinstruktion.

Domarnämnden beslutar om förordnanden avseende följande sakkunniga ledamöter i allmän domstol och förvaltningsdomstol

 • ekonomiska experter i tingsrätten och hovrätten enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 4 a § rättegångsbalken,
 • tekniska och ekonomiska experter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen enligt 2 kap. 3§ lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar,
 • särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolarna,
 • värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätten och särskilda ledamöter i kammarrätten i mål om fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
 • särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål om laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900),
 • ekonomiska experter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och
 • särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Domarnämnden har även till uppgift att

 • besluta om förordnande av ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnd,
 • pröva överklagande av domstolars och hyresnämnders beslut om vikariat för ordinarie domare respektive hyresråd,
 • besluta i frågor som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken om tillstånd för lagfarna domare och andra rättsbildade befattningshavare i domstol att uppträda som rättegångsombud,
 • handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning när det gäller ordförandena i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, hovrättspresidenter, kammarrättspresidenter och lagmän vid tingsrätt och förvaltningsrätt samt handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ nu nämnda lag när det gäller hyresråd som är chef för en hyresnämnd.
 • genomföra säkerhetsprövningar av de ordinarie domare och hyresråd som anges i 3 kap. 4 a § första stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) om anställningen är placerad i säkerhetsklass. 

För mer information om ovan nämnda ärendetyper, kontakta gärna Domarnämndens kansli.

Uppdaterad
2022-06-28