Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor gällande anställningsförfaranden vid Domarnämnden. Om du inte hittar svaret på din fråga här, eller har följdfrågor, går det bra att kontakta Domarnämndens kansli. Du finner också instruktioner i ansökningsblanketten för hur den ska fyllas i.

Ansökan

Måste jag skriva under min ansökan?

Domarnämnden avser att på sikt gå över till ett digitalt ansökningsförfarande. Tillsvidare gäller dock de vanliga ansökningsblanketterna där underskrift krävs. Detta gäller dock inte om du skickar in din ansökan från en för Domarnämnden verifierbar mailadress (till exempel @dom.se). Då behöver du inte skriva under den.

Kan jag maila in min ansökan?

Domarnämnden avser att på sikt gå över till ett digitalt ansökningsförfarande. Tillsvidare gäller dock de vanliga ansökningsblanketterna som tillsammans med övriga ansökningshandlingar kan mailas till oss. Om du inte skickar din ansökan från en för Domarnämnden verifierbar mailadress (till exempel @dom.se) krävs dock underskrift (se ovan) och du behöver då maila en skannad version av den undertecknade ansökningshandlingen.

Vilken information ska jag ange i meritförteckningen i ansökan?

I allmänhet saknas det skäl att ange sådan arbetslivserfarenhet som avser tiden före juristexamen. Det är dock angeläget att ansökan återger din samlade yrkeserfarenhet och att den ger en så fullständig bild som möjligt av dina kvalifikationer för den sökta anställningen. I meritförteckningen bör varje anställning/uppdrag anges tillsammans med aktuell tidsperiod för anställningen/uppdraget (från ÅÅÅÅMMDD till ÅÅÅÅMMDD) samt titel och arbetsplats.

Jag har nyligen sökt en domaranställning. Behöver jag fylla i ansökningsblanketten på nytt när jag nu söker en annan anställning?

Ja, för varje nytt anställningsärende som du söker önskar Domarnämnden en ny separat ansökan. Däremot kan du hänvisa till handlingar som du tidigare har gett in i andra ansökningsärenden och behöver alltså inte ge in dessa på nytt. Det gäller dock inte behörighetshandlingar om de vid tidpunkten för den nya ansökan är äldre än ett år (se även nedan svar på frågan "Vilka behörighetshandlingar behöver jag bifoga till min ansökan").

Hur återkallar jag min ansökan?

Återkallelsen ska göras skriftligen, företrädesvis genom att du mailar den till Domarnämnden. Om återkallelsen sker efter att Domarnämnden har fattat beslut i ärendet ska återkallelsen istället skickas till Justitiedepartementet.

Referenser och intyg

Vilka referenser ska jag ange?

Domarnämnden inhämtar vitsord endast från de personer som du har angett som referenser i din ansökan. Som sökande bör man tänka på att referensyttrandena utgör ett viktigt underlag för Domarnämndens bedömning och att det därför är angeläget att referensunderlaget på ett så fullständigt sätt som möjligt återspeglar dina kvalifikationer för den sökta anställningen.

Du ska som utgångspunkt ange referenser för de senaste fem åren, inklusive nuvarande arbetsplats. Även referenser från anställningar som ligger längre tillbaka i tiden kan vara relevanta, exempelvis om du då har arbetat i domstol eller som åklagare eller advokat.

I första hand bör du åberopa din närmaste chef som referens. Om du av någon anledning inte vill eller kan göra det bör det särskilt anges och kortfattat motiveras.

Om du tidigare har sökt motsvarande anställning hämtas i normalfallet inte något nytt referensyttrande in från en anställning som var avslutad redan vid det förra ansökningstillfället. Om det har tillkommit minst sex månaders anställningstid sedan referensyttrandet lämnades bör dock ett kompletterande yttrande hämtas in. Detsamma gäller om det rör sig om en annan typ av anställning än den som var aktuell när referensgivaren sist yttrade sig.

Du behöver inte åberopa referensyttranden som hämtats in i tidigare anställningsärenden i Domarnämnden. De ingår alltid i underlaget även i det nya anställningsärendet.

Vilka tjänstgöringsintyg behöver jag bifoga till min ansökan?

Alla tjänstgöringsintyg eller yttranden som du vill åberopa bör bifogas till ansökan. Om du är notariemeriterad behöver du bifoga notariebetyg och betyg från eventuell fortsatt domarutbildning.

Har du i en tidigare ansökan bifogat intyg och yttranden så behöver du inte göra det igen.

Vilka behörighetshandlingar behöver jag bifoga till min ansökan?

Om du inte redan är ordinarie domare (och verksam som domare) ska du bifoga följande behörighetshandlingar

  • personbevis som utvisar medborgarskap
  • konkursfrihetsbevis
  • förvaltarfrihetsbevis

Behörighetshandlingarna är giltiga i ett år. Har du gett in sådana handlingar i ett tidigare ärende och de inte är äldre än ett år kan du hänvisa till dem.

Du ska även ge in examensbevis. Det behövs dock inte om du efter din examen har arbetat som advokat, kronofogde, notarie i domstol eller åklagare.

Övrigt

Vem kontaktar jag om jag är intresserad av att adjungera?

Då kontaktar du den överrätt du är intresserad av att adjungera i. Lediga anställningar som så kallad adjungerat råd annonseras i allmänhet ut på Sveriges Domstolars hemsida, domstol.se.

Uppdaterad
2020-04-29