Domstolen avvisar Cementas ansökan om täkttillstånd vid Slite på Gotland

Mål: M 1579-20
Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Cementa AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite på Gotland.

Bakgrund

För den nuvarande verksamheten vid Slite har Cementa AB (Cementa) ett till den 31 oktober 2021 gällande tillstånd till fortsatt brytning av kalk- och märgelsten i Västra brottet och File hajdar-täkten.

Mark- och miljödomstolen har genom den överklagade domen lämnat Cementa tillstånd till fortsatt och utökad täktverksam-het. Tillståndet gäller i 20 år.

Tillståndet avser täktverksamhet som ska bedrivas relativt nära Natura 2000-områdena Tiselhagen, Kallgatburg, File hajdar, Bojsvätar, Grodvät, Hejnum Kallgate och Hejnum hällar.

Överklagande av mark- och miljödomstolens dom

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal miljöorganisationer och privatpersoner överklagade domen. Även Cementa överklagade domen. I målet har remissyttrande lämnats av Sveriges geologiska undersökning m.fl.

Utöver andra invändningar mot täktverksamhetens tillåtlighet har det gjorts gällande att den sökta verksamheten ger upphov till en sådan störning på den 928 km2 stora grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Roma som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status som vattnet ska ha enligt gällande miljökvalitetsnorm.

Det har det allt sedan handläggningen av tillståndsansökan påbörjades vid mark- och miljödomstolen även framförts invändningar mot den av Cementa använda grundvattenmodellen. Den har utgjort en väsentlig del av miljökonsekvensbeskrivningen. Invändningarna har varit av grundläggande natur. Även det nollalternativ som Cementa har använt sig av i modellen har ifrågasatts.

Mark- och miljööverdomstolens prövning

Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad mot mark- och miljödomstolen gjort bedömningen att Cementas miljökonsekvensbeskrivning inte är godtagbar och att det därför finns hinder mot en prövning av Cementas ansökan. Domstolen har till följd av detta undanröjt mark- och miljödomstolens dom och avvisat ansökningen.

Närmare om prövningen

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att den i miljökonsekvensbeskrivningen ingående grundvattenmodellen i sig och det använda nollalternativet har brister som i huvudsak förelåg vid ansökningstillfället. Trots uppdatering kvarstår en inte obetydlig osäkerhet och övrig utredning kan inte kompensera detta. Vid en samlad bedömning anser Mark- och miljööverdomstolen att det inte går att dra tillräckligt säkra slutsatser om vilken betydelse den sökta verksamheten vid File hajdar-täkten skulle få på omgivningen.

Den utredning som Cementa har förebringat i frågan om hur kloridhalterna i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Roma har förändrats under den nu relevanta tiden är begränsad och den kan inte heller sägas vara robust. Utredningen har sammanfattningsvis brister som innebär stora begränsningar av möjligheten att bedöma vilken effekt som en fortsatt och utökad verksamhet har på grundvattenförekomsten.

Mark- och miljööverdomstolen anser därför att miljökonsekvensbeskrivningen, även med gjorda kompletteringar, är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön. Mark- och miljööverdomstolen gör därför bedömningen att det föreligger ett processhinder för prövning av Cementas ansökan om tillstånd.