Adoption inom Sverige

Adoptioner inom Sverige kallas ibland för nationell adoption. Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten.

De flesta nationella adoptioner handlar om närståendeadoption, det kan till exempel handla om adoption av en makes barn eller ett barn man är släkt med. Men nationell adoption kan också handla om ett barn som tas om hand av familjehemsföräldrar.

Både barn och vuxna kan adopteras. Den som fyllt 18 år får bara adopteras om det finns en särskild anledning till adoptionen. En adoption får betydelse bland annat för rätten att ärva, vårdnaden om barnet och skyldighet för underhåll. Ofta behövs ett beslut från tingsrätten för att adoptionen ska godkännas.

Adoption för barnets bästa – den som adopterar ska vara lämplig

Ett barn får bara adopteras om det bedöms vara lämpligt efter omständigheterna. Barnets bästa ska ges störst betydelse. Vid bedömning om en adoption är lämplig tas hänsyn till om barnet har behov av adoption och om den som söker är lämplig. Barnets åsikter kring adoptionen har mer betydelse ju äldre och mognare barnet är. Ett barn som har fyllt 12 år får som huvudregel bara adopteras om hen samtycker till adoptionen.

En adoption får inte ske mot betalning. Därför får inte en adoption godkännas om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller avtalats om bidrag till barnets underhåll. Vid adoption ger tingsrätten socialnämnden i kommunen i uppdrag att göra en adoptionsutredning.

Krav för att bli adoptivförälder

Enligt svensk lag får du som har fyllt 18 år adoptera. Makar och sambor måste som huvudregel adoptera gemensamt. En make eller sambo kan däremot få adoptera den andre makens eller sambons barn. Du som är ensamstående kan adoptera på egen hand.

Tingsrättens beslut vid adoption

Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten. En ansökan om adoption får göras av den eller dem som vill adoptera.

Samtycke från förälder som är vårdnadshavare

Som huvudregel krävs det att den förälder som är vårdnadshavare till barnet samtycker till adoptionen.

Den som har fyllt 18 år får bara adopteras om det finns särskild anledning till en adoption och om det i övrigt är lämpligt. Domstolen ser till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det tas hänsyn till om sökanden har uppfostrat personen som den eller de vill adoptera.

Domstolen kan ta hänsyn till om adoptionen görs för att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Det krävs samtycke från den som adopteras.

Ett adoptivbarn har samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. Vid en adoption upphör de rättsliga banden och rätten till arv mellan den adopterade och de biologiska föräldrarna. Adoptivbarnet ärver och ärvs i stället av adoptivföräldrarna och deras släktingar. En adoption kan bara upphöra om den som adopterats blir adopterad på nytt.

Uppdaterad
2019-09-16