Arkiv

Vid Gällivare tingsrätt finns handlingar från 1971 och framåt. Äldre handlingar finns vid landsarkivet i Härnösand, telefon 010-476 86 00.

Vilka handlingar är sökbara?

I tingsrättens verksamhetsstöd är tvistemål och domstolsärenden sökbara upp till nio år efter avslutandedatum och brottmål 5 år.

Bouppteckningar

Det är Skatteverket som registrerar alla bouppteckningar sedan 2001. Bouppteckningar som registrerades före 2001 finns hos Landsarkivet i Härnösand.

Inskrivningsärenden

Lantmäteriet ansvarar för inskrivningsärenden, till exempel lagfarter. Lantmäteriet ansvarar även för fastighetsregistret. 

Notarius publicus

Tingsrätten är inte notarius publicus. Mer information och förordnanden finns på Länsstyrelsens hemsida.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord registreras hos Skatteverket.

Gåva mellan makar

Registrering av gåva mellan makar görs även det hos Skatteverket.

 

Uppdaterad
2022-02-15