Ansök om boutredningsman

Så här gör du för att ansöka om boutredningsman.
 1. 1
  Uppgifter som ska finnas med i ansökan

  Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om boutredningsman. Dessa uppgifter ska finnas med i ansökan:

  • Den eller de sökandes namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
  • Den avlidnes fullständiga namn, personnummer, dödsdatum, adress, dödsort och medborgarskap.
  • Samtliga dödsbodelägares namn och adress (kan stå på bouppteckning om en sådan har registrerats).
  • Att du begär att dödsboet ska förvaltas av en boutredningsman.
 2. 2
  Förslag på boutredningsman

  I ansökan kan du ge ett förslag på en person som kan utses till boutredningsman. Den personen bör också skriva att hen åtar sig uppdraget.

  Om du inte har förslag på en person ska du skriva att du vill att tingsrätten utser en lämplig person.

 3. 3
  Finns testamente?

  Du ska skriva i ansökan om det finns ett testamente eller inte.

  Finns det ett testamente ska du ge in en bestyrkt kopia av testamentet till domstolen.

  Om det finns en testamentsexekutor ska dennes namn och adress stå med i ansökan.

 4. 4
  Bifoga handlingar

  Bifoga dessa handlingar till tingsrätten med ansökan:

  • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.
  • Registrerad bouppteckning med bilagor, om det finns.
  • Bestyrkt kopia av testamentet, om det finns.
  • Eventuellt medgivande eller fullmakt från övriga dödsbodelägare. Saknas det kommer tingsrätten att skriva till övriga dödsbodelägare.
  • Om den avlidne är utländsk medborgare ska du bifoga medborgarbevis, dödsattest, uppgift om var den avlidne hade sin hemvist och uppgift om att den avlidne hade egendom i Sverige.
 5. 5
  Skriv under ansökan

  Ansökan ska vara undertecknad av samtliga som ansöker om boutredningsman.

 6. 6
  Betala ansökningsavgiften

  Betala ansökningsavgiften på 900 kronor via tingsrättens betaltjänst. Ange ditt personnummer som referens.

 7. 7
  Lämna ansökan till tingsrätten

  Skicka eller lämna in ansökningshandlingarna till tingsrätten för den kommun där den avlidne var folkbokförd den 1 november förra året.

  Du kan söka på postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till.

  Om den avlidne bodde utomlands ska ansökan skickas till Stockholms tingsrätt.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll