Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Gotlands tingsrätt (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Tingsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en fysisk person, till exempel namn, personnummer, adress eller bild.

Även annan information som rör en viss person och som går att koppla till den individen, till exempel genom att den hanteras i ett mål eller ärende hos oss, är personuppgifter. Sådana uppgifter kan till exempel vara nationalitet, yrke eller brottsmisstankar.

Den rättsliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är allmänt intresse, samt att vi ska kunna utöva vårt uppdrag som myndighet och uppfylla vår rättsliga förpliktelse. I vissa fall kan det även vara för att fullgöra ett avtal eller då personen lämnat samtycke.

Behandling av personuppgifter innefattar i princip allt vi gör med uppgifterna, till exempel att samla in, registrera, spara, ändra, använda eller läsa uppgifterna.

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

De medarbetare som behöver behandla dina personuppgifter kommer ta del av uppgifterna i den omfattning som behövs.

 • Offentlighetsprincipen innebär att domstolen är skyldig att lämna ut personuppgifter som förekommer i allmänna handlingar i vissa fall.
 • Tingsrätten är också skyldig att lämna ut uppgifter i andra situationer än de som följer av offentlighetsprincipen, till exempel till andra myndigheter i vissa fall.
 • Domstolsverket har avtal med flera andra företag för att mer effektivt kunna utföra vårt uppdrag, till exempel genom att använda externa leverantörer av it-tjänster. När Domstolsverket lämnar ut personuppgifter för att exempelvis en it-leverantör ska behandla uppgifterna för vår räkning skriver de alltid ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Vi behöver också lämna ut personuppgifter till vissa andra mottagare för att kunna fullgöra våra uppdrag, till exempel för att förmedla betalning av vittnesersättning via en bank eller leverera post.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Överföring av dina uppgifter till ett land utanför EU/EES kan ske om mottagaren befinner sig där.

Så här länge sparas dina personuppgifter

 • Tingsrätten sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. När det gäller uppgifter i mål och ärenden gallras dessa när målet eller ärendet vunnit laga kraft. Att gallra innebär att allt som inte behöver sparas i arkiv raderas.
 • De personuppgifter domstolen behandlar ingår ofta i allmänna handlingar. Utgångspunkten är att myndigheter ska bevara allmänna handlingar men det finns vissa möjligheter för myndigheter att gallra, det vill säga radera, allmänna handlingar.
 • Tingsrätten följer bestämmelser om bevarande och gallring. När personuppgiften inte ingår i en allmän handling är utgångspunkten att vi inte sparar uppgifterna längre än vad som är nödvändigt. Hur länge uppgifterna ska bevaras avgörs därför från fall till fall.

Dina rättigheter kring personuppgifter

Du har alltid rätt att få veta hur dina personuppgifter behandlas och kan i vissa fall även påverka behandlingen.

När Gotlands tingsrätt behandlar dina personuppgifter kan du:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt att få veta vilka personuppgifter tingsrätten behandlar om dig och få ett utdrag över uppgifterna med ytterligare information om behandlingen, (ett så kallad registerutdrag).
 • Begära rättelse
  Du kan begära att få felaktiga uppgifter rättade. I vissa fall måste tingsrätten även behålla den tidigare uppgiften eftersom vi inte får ändra i allmänna handlingar.
 • Begära begränsning, radering eller invända mot behandlingen
  Du har en möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att få dina uppgifter borttagna.
  När tingsrätten behöver behandla personuppgifterna för att fullgöra vårt uppdrag har vi däremot ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter

Kontakta tingsrätten via e-post: Gotlands.tingsratt@dom.se eller via telefon 0498-28 14 00.

Det går också bra att skicka till vår postadress:

Gotlands tingsrätt
Box 1142
621 22 Visby

Tänk på att inte skicka uppgifter av känslig karaktär i e-post. När du begär att få tillgång till dina uppgifter (registerutdrag), eller vill utöva någon av dina andra rättigheter kommer tingsrätten att hantera din begäran i ett särskilt ärende.

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina uppgifter

Om du anser att Gotlands tingsrätt behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt vill vi gärna att du kontaktar oss så vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor.

Kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: Gotlands.tingsratt@dom.se

Du kan också lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Du kan begära registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och i vissa fall invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer den aktuella myndigheten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Uppdaterad
2021-01-01