Få ett avtal eller beslut verkställt

Om ditt barns andra förälder vägrar att följa en dom eller ett beslut från tingsrätten eller ett avtal som socialnämnden godkänt kan du ansöka om verkställighet hos tingsrätten.

En ansökan om verkställighet innebär att du begär att domen, beslutet eller avtalet om vårdnad, umgänge eller överlämnande av barn ska genomföras. Du ska i de flesta fall lämna in ansökan till tingsrätten på den ort där barnet bor.

Frivillighet - det första steget

Tingsrätten ser alltid till barnets bästa och det gäller även när det handlar om verkställighet. I första hand prövar tingsrätten om ett överlämnande av ett barn kan ske frivilligt. Tingsrätten kan utse en medlare för att försöka hitta lösningar.  

Om barnet inte överlämnas frivilligt

Om överlämnandet inte sker frivilligt kan tingsrätten besluta att barnet ska överlämnas med tvång. Tingsrätten undviker att besluta om tvångsmedel så långt det är möjligt.

Det vanligaste tvångsmedlet är vite som innebär att den som inte vill lämna över barnet kan dömas att betala ett fastställt belopp, vite, till staten. Domstolen prövar frågan om vite i ett särskilt ärende.

I sällsynta fall kan tingsrätten besluta att polisen ska hämta barnet. Hämtningen ska genomföras så skonsamt som möjligt för barnet.

Om du har en dom från en utländsk domstol

Har du en dom från en utländsk domstol som du vill få verkställd i Sverige kan du behöva ansöka hos en tingsrätt om att få domen verkställbar.

Uppdaterad
2023-03-23