För dig som är konkursförvaltare

Här hittar du blanketter och information om avgifter.

Blanketter

Det finns inte någon digital tjänst för att ansöka om ersättning från staten och lämna uppgifter om krav på konkurser. Tills vidare använder du därför blanketter eller kopior av tingsrätternas protokoll. För att säkerställa den senaste versionen ska blanketterna på denna sida användas vid varje tillfälle.

Du måste skriva ut och underteckna blanketten.

Ansökan om ersättning från staten för konkurskostnader (DV 517)

När används denna blankett?

Använd denna blankett när du ska ansöka om ersättning från staten för vissa konkurskostnader. Lämnade uppgifter om konkursen används också av Domstolsverket för att ställa ut krav till betalningsskyldiga borgenärer.

På blanketten anger du bland annat om borgenär ålagts betalningsskyldighet. Borgenären ska betala högst en tiondel av prisbasbeloppet då konkursbeslutet meddelades.

År

10 % av prisbasbeloppet

2024 5 730
2023  5 250
2022 4 830
2021 4 760
2020 4 730
2019 4 650
2018 4 550

Om kravet på betalningsskyldig borgenär ska ställas till Länsstyrelsen för lönegaranti används blankett DV 522 istället.

Undertecknad ansökan skickas via brev eller e-post till den tingsrätt som handlägger konkursen.

Ansökan om förskott (DV 517 A)

När används denna blankett?

Om tingsrätten har beslutat om förskott från staten för konkurskostnader kan du ansöka om utbetalning. Du uppger uppgifter om konkursen och om ersättning har tagits ut ur konkursboet.

Undertecknad ansökan skickas till den tingsrätt som handlägger konkursen.

Redovisning (DV 518)

När används denna blankett?

Använd denna blankett när du redovisar kostnader i en avskrivningskonkurs. Du uppger uppgifter om konkursen och om betalningsskyldig borgenär förekommer. Du redovisar vad som kvarstår av tillgångarna i konkursen efter att du har tillgodogjort dig ditt arvode.

Undertecknad blankett skannas och sänds till Domstolsverket:

Som avskrivningskonkurs räknas en konkurs som avslutats på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen i dess lydelse före den 1 maj 2005 (1987:672)

Täckning av konkurskostnader i avslutad konkurs (DV 520)

När används denna blankett?

Använd denna blankett för att redovisa tillgångar som har blivit kända efter det att konkursen har avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen. Vidare redovisas konkursavgifter samt återbetalning av hela eller del av det av staten tidigare betalda konkurskostnaderna.

Undertecknad blankett skannas och sänds till Domstolsverket:

Underrättelse om skyldighet att betala kostnader i konkurs som uppstått på er ansökan (DV 521)

När används denna blankett?

Det är önskvärt att du upplyser borgenären om hens betalningsskyldighet med hjälp av denna blankett.

Om det är en redovisningskonkurs skickas dessutom ett exemplar till Domstolsverket tillsammans med blankett DV 518. Gäller det en avskrivningskonkurs skickas blanketten istället till berörd tingsrätt tillsammans med Ansökan, DV517.

Beslut enligt 8 § lönegarantilagen (DV 522)

När används denna blankett?

Undertecknad blankett skickas till berörd länsstyrelse, Tillsynsmyndigheten och lönegarantiborgenären.

Om det är en redovisningskonkurs skickas ett exemplar till Domstolsverket tillsammans med blankett DV 518. Gäller det en avskrivningskonkurs skickas blanketten istället till berörd tingsrätt tillsammans med Ansökan, DV 517.

Avgifter och kostnader

Det utgår olika avgifter och kostnader vid ansökningstillfället och när konkursen avslutas.

Konkursförvaltarens kostnader

Om det finns tillgångar i konkursen, så kallad utdelningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning ur konkursboet innan tillgångarna fördelas till borgenärerna.

Saknas tillgångar i konkursen, så kallad avskrivningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning för arbete från staten med 12 352 (2024).

Avgifter under och när konkursen avslutas

Kungörandeavgift

En avgift som förvaltaren ska betala till staten för kungörelser under konkursen.

Kallelseavgift

En avgift som staten kräver av konkursförvaltaren för vissa kallelser under konkursen.

Tillsynsavgift

Om konkursen avslutas med utdelning utgår en avgift som tas från konkursboet. Den uppgår till 5 % om förvaltarvodet understiger 200 000 kronor och 2 % av den del av arvodet som överstiger 200 000 kronor.

Efterbevakningsavgift

1 575 kronor (2023)

1 449 kronor (2022)

1 428 kronor (2021)

1 419 kronor (2020)

Betalas av borgenär som vill anmäla sin fordran efter att tiden för bevakningsförfarandet gått ut. Är 3 % av prisbasbeloppet.

Konkurssökande borgenärs ansvar

Maximalt 5 250 kronor (2023)

Maximalt 4 830 kronor (2022)

Maximalt 4 760 kronor (2021)

Maximalt 4 730 kronor (2020)

Den som ansöker om annans konkurs kan tvingas betala konkurskostnader upp till 10 % av prisbasbeloppet om det inte finns tillgångar i konkursboet.

Betalning av avgifter

Efterbevakningsavgift betalas via Sveriges Domstolars betaltjänst.

Kungörande-, kallelse- och tillsynsavgift betalas till bankgiro 5128-8272.

Ange följande information till betalningsmottagaren:

  • aktuell tingsrätt
  • ärendenummer
  • gäldenär
  • inbetalare
Uppdaterad
2024-01-01