Ta del av allmän handling

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte är sekretessbelagda. I varje enskilt fall görs det en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Du har rätt att ta del av en allmän handling har även rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Det kan uppstå kostnader för kopior på handlingarna.

Om du vill beställa en allmän handling ska du skicka ett mail till oss.

Rätten av att ta del av allmän handling

Enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. För att skydda viktiga intressen finns det begränsningar i den rätten. Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning.

Avgifter

Aktuella avgifter

Halmstads tingsrätt följer Domstolsverkets riktlinjer för att ta betalt för kopior av allmänna handlingar (Domstolsverkets dnr 649-2015).

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För handlingar som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor

Ljudinspelningar på CD-skiva

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 120 kronor.

Vill du vara anonym?

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka oss. Saknar du möjlighet att ta dig till tingsrätten kan du kontakta oss via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Här beställer du domar och beslut avgjorda 1 januari 2015 eller senare. Beställda handlingar skickas till dig med e-post som PDF.

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar och beslut från arkivet

Här beställer du handlingar som inte omfattas av e-tjänsten.

Du kan beställa en allmän handling från Halmstads tingsrätt via e-post, med vanligt brev eller genom att besöka domstolen.

För att tingsrätten ska kunna lämna ut en handling ska du helst ange vilket målnummer det gäller och vilken handling du vill ha ut, till exempel en dom eller en stämningsansökan.

Vet du inte målnumret behöver du i stället ange så mycket information som möjligt om handlingen. Det kan till exempel vara:

  • Datum för dom eller beslut
  • Namn på parter
  • Personnummer
  • En beskrivning av vad målet handlar om

Ange också hur du vill få handlingen och om du vill veta eventuella kostnader innan handlingen lämnas ut.

Uppdaterad
2022-09-02