Regler kring rådgivning

Här finns information om rådgivning enligt rättshjälpslagen och hur du som rättshjälpsbiträde begär ersättning för nedsatt rådgivningsavgift, tolk och översättning.

Reglerna om rådgivning finns i 4–5 §§ rättshjälpslagen och i 12–14 §§ DVFS 2022:2. För rådgivning som lämnats före 1 september 2022 gäller delvis andra regler kring själva begäran om ersättning. Se under stycket Så begär du ersättning.

Notera att ersättning för lämnad rådgivning inte lämnas inom ramen för den beviljade rättshjälpen utan måste sökas separat.

Vilka kostnader kan du begära ersättning för?

Du kan ansöka om ersättning för rådgivning som lämnats i upp till två timmar i en rättslig angelägenhet.

Rådgivningen lämnas mot en avgift som kan sättas ned till hälften för vuxna som har ett ekonomiskt underlag under 75 000 kr. För barn under 18 år med ett ekonomiskt underlag under 75 000 kr kan avgiften sättas ned helt.

Du som lämnat rådgivning kan begära ersättning för nedsättning av avgiften. Du kan också få ersättning för skäliga kostnader för tolk och översättning.

Ersättning för tolk- och översättningskostnader kan lämnas även om rådgivningen inte lämnats mot nedsatt avgift.

I de fall då rådgivningsavgiften inte satts ned till noll behöver den rättssökande ha betalat sin del av avgiften för att du som rättshjälpsbiträde ska kunna få ersättning.

Rättshjälpsmyndigheten gör alltid en bedömning om ersättning ska lämnas, och i så fall i vilken omfattning.

Så begär du ersättning

Här finns information om hur du går tillväga för att begära ersättning för nedsatt rådgivningsavgift respektive tolk- och översättningskostnader.

Ersättning för nedsatt rådgivningsavgift

Nya föreskrifter gällande rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 september 2022. Föreskrifterna innebär bland annat förändringar i den information som ska lämnas vid begäran om ersättning för nedsatt rådgivningsavgift/tolkutlägg. Aktuell reglering finns i 12–14 §§ DVFS 2022:2, Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp och underrättelser till Justitiekanslern.

Rådgivning lämnad från och med 1 september 2022

Notera att begäran ska undertecknas av både mottagaren av rådgivningen och den som lämnat rådgivningen. Du behöver också bifoga underlag som visar att sökande erlagt sin del av rådgivningsavgiften.

Använd blanketten nedan. Den skickas per post till Rättshjälpsmyndigheten.

Rådgivning lämnad före 1 september 2022

För rådgivningar som ägt rum före den 1 september 2022 gäller den tidigare föreskriften, DVFS 2020:15. Blanketten (nedan) får gärna användas även för dessa rådgivningar. Den skickas per post till Rättshjälpsmyndigheten.

Ersättning för tolk- och översättningskostnader

Vid begäran om ersättning för tolk- och översättningskostnader ska kopia på faktura för utlägget bifogas till ansökan. Detta enligt ny rutin per 1 september 2023.

Använd blanketten nedan. Den skickas per post till Rättshjälpsmyndigheten.

Blankett

Uppdaterad
2023-12-20