Mer information om Domstolsverkets författningssamling

Så använder du listan över DVFS

Listningssidan visar grund- och ändringsförfattningar, konsoliderade versioner och allmänna råd. Dokumenten listas med senaste DVFS-nummer överst.

Filtrera eller sök

För att lättare hitta rätt DVFS kan du använda filtreringsfunktionerna. Du kan till exempel ange år, ämne eller gällande/upphävd.

Du kan också använda sökfältet för att ytterligare förfina resultatet. Du kan använda fritext eller söka på ett visst DVFS-nummer.

Så visas en författning

När du klickar på en grundförfattning visas en samlingssida där grundförfattningen och eventuella ändringsförfattningar, allmänna råd och konsoliderad version presenteras.

Om du klickar på en ändringsförfattning, en konsoliderad version eller ett allmänt råd kommer du till samlingssidan för den grundförfattning som den tillhör. Du ser alltså författningen i sitt sammanhang.

Om en författning har upphävts syns det både på listningssidan och på samlingssidan.

Prenumerera på nya föreskrifter

Vill du veta när en ny föreskrift publicerats kan du prenumerera på dem via RSS.

Ta del av äldre föreskrifter

I den lista som publiceras på webben finns Domstolsverkets och Notarienämndens föreskrifter och allmänna råd. Listan är komplett från 2019. Från tidigare år finns alla gällande föreskrifter och även en del upphävda. Om du vill ta del av äldre material kan du begära ut det som en allmän handling.

Författningar: lagar, förordningar och föreskrifter

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter.

Lagar och förordningar

Lagar är regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag. Vissa bestämmelser behöver inte regleras i lag utan det räcker att det sker på förordningsnivå. I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter om ett ämne eller en fråga som behöver regleras mer detaljerat än vad som angetts där. Det är riksdagen som fattar beslut om lagar, och regeringen om förordningar.

Föreskrifter och allmänna råd

När mer preciserade regler behövs inom ett område kan ansvarig myndighet i vissa fall ge ut föreskrifter. Föreskrifter är bindande regler.

Allmänna råd är rekommendationer för hur kraven i en lag, förordning eller föreskrift ska kunna uppfyllas på ett bra sätt. Allmänna råd är inte bindande.

Domstolsverket får besluta om föreskrifter och allmänna råd

En myndighet kan av riksdagen eller regeringen få rätt (bemyndigas) att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Sådana bemyndiganden ges i lagar och förordningar. I föreskrifterna kan man läsa vilket eller vilka bemyndiganden som ligger till grund för myndighetens beslut att ge ut dem.

Domstolsverket har fått rätt att besluta om föreskrifter och allmänna råd på en rad olika områden. Ett exempel är rättshjälp. Ett annat är ersättningar till offentlig försvarare, tolkar med flera.  

Domstolsverkets föreskrifter och allmänna råd trycks i Domstolsverkets författningssamling (DVFS). Samlingen innehåller också Notarienämndens föreskrifter.

Ansvarig utgivare för DVFS är Domstolsverkets rättschef.

Hitta fler rättskällor

På den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats lagrummet.se kan du läsa mer om rättsinformation. Där hittar du också länkar till lagar och förordningar, rättspraxis, andra myndigheters föreskrifter med mera.

Vad innebär de olika författningarna?

Läs vad som menas med grundförfattning, ändringsförfattning, omtryck och konsoliderad version.

Grundförfattning

När en ny föreskrift ges ut för första gången brukar man kalla den för en grundförfattning.

Ändringsförfattning

En ändringsförfattning innebär att något i en grundförfattning har ändrats. Det kan vara stora delar av föreskriften, eller endast en liten del. I ändringsförfattningen anges bara just det som har förändrats i förhållande till grundförfattningen.

Omtryck

Ett omtryck innebär att grundförfattningen återges i sin helhet med alla ändringar inarbetade. Ett omtryck är en variant av ändringsförfattning. Det anges särskilt på föreskriftens första sida att det är ett omtryck . Från 2022 kommer Domstolsverket inte längre ge ut omtryck, utan i stället arbeta med konsoliderade versioner.

Konsoliderad version

En konsoliderad version består av en grundförfattning och alla ändringar som tillkommit efter det att grundförfattningen först gavs ut. Den konsoliderade versionen sammanställs enbart för att underlätta läsning och visa vad som gäller just nu. I rättsliga sammanhang måste man alltid kontrollera texten mot den tryckta versionen.

Förteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen

Till författningssamlingen

Uppdaterad
2024-02-15