Begär ut allmän handling

Här kan du läsa om hur du ska göra för att ta del av allmänna handlingar. Här finns också Domstolsverkets arkivbeskrivning och information om myndighetens diarium.

Ta del av en allmän handling

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte är skyddade av sekretess. Du har rätt att vara anonym. Ibland kostar det att få kopior på handlingarna.

Gör en beställning

Du kan beställa en allmän handling från Domstolsverket via e-post, med vanligt brev eller genom att ringa eller besöka oss.

Du kan besöka oss för att på plats läsa en allmän handling.

Besöksadress: Kyrkogatan 32, Jönköping

Postadress: Domstolsverket, 551 81 Jönköping

Telefon (växel): 036-15 53 00

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka oss. Saknar du möjlighet att ta dig till Domstolsverket kan du kontakta oss via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Vad kostar det?

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna finns elektroniskt eller inte.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Om du vill vara anonym hämtar du handlingarna hos Domstolsverket, och betalar eventuell avgift kontant. 

Du kan kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar genom att besöka oss.

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan skickas med e-post. En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller mer. De första nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor.

För handlingar som måste skannas in tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor.

Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor per inspelning.

USB-minne

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-minnet motsvarande inköpspriset.

Porto

Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 gram. Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift.

Rätten att ta del av allmän handling

Enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. För att skydda viktiga intressen finns det begränsningar i den rätten. Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning.

Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.

Du som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den. Beroende på beställningens omfattning kan en avgift tas ut. Genom att besöka Domstolsverket kan du kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar.

Domstolsverkets allmänna handlingar, diarium och arkiv

Domstolsverkets allmänna handlingar är till exempel ärenden om upphandling, statistik och rekrytering. Alla handlingar finns registrerade i diarium eller är sökbara på annat sätt.

Domstolsverkets allmänna handlingar

En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. Säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut är inte allmänna handlingar, så länge de inte tagits omhand för arkivering.

Domstolsverket förvarar handlingar som inkommit till eller upprättats hos myndigheten. De äldsta handlingarna är från 1975, då myndigheten bildades.

I arkivet förekommer ärenden om bland annat upphandlingar, rekrytering och remisshantering. Andra exempel på handlingar är löneuppgifter, statistik, beslutsärenden, policyer och riktlinjer.

Domstolsverkets diarium, register och förteckningar

Diariet

Diariet är den främsta sökingången till Domstolsverkets arkiv. I diariet registreras handlingar med uppgifter om diarienummer, ärendemening, ingivare, datum med mera. För att göra en sökning i diariet behöver du kontakta registrator. 

En beskrivning över Domstolsverkets förteckningar, register och andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar finns i dokumentet Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. 

Arkivbeskrivning

Domstolsverkets arkivbeskrivning omfattar uppgifter om myndighetens verksamhet och organisation samt uppgifter om viktigare register och verksamhetssystem som myndigheten använder för att söka information. Arkivbeskrivningen innehåller också uppgifter om sekretess- och gallringsregler som begränsar möjligheten att ta del av allmänna handlingar.

Domar och handlingar i mål finns hos domstolarna

Om du vill ta del av en dom eller andra handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet.

Uppdaterad
2024-01-23