Statistik med anledning av coronaviruset

Här samlar Domstolsverket statistik och nyheter om hur domstolarna påverkas av coronapandemin. Statistik kring inställda förhandlingar, företagsrekonstruktioner och konkurser samt inkommande avgjorda och balanserade mål uppdateras varannan vecka. Statistik kring videokonferenssamtal uppdateras varje vecka.

Inställda förhandlingar

I statistiken redovisas siffror över antalet inställda förhandlingar varje vecka från och med vecka tio vid samtliga domstolsslag. Att förhandlingar ställs in förekommer alltid av olika skäl, men har ökat med anledning av coronapandemin. Statistiken innehåller därför jämförelsesiffror från åren 2017-2019.

En inställd förhandling innebär att den skjuts upp till ett senare tillfälle om den inte avgörs på annat sätt genom till exempel förlikning.

 

Antal inställda förhandlingar vid respektive domstolsslag. Dessutom ingår antal planerade förhandlingar som är en summering av genomförda och inställda förhandlingar. Andel inställda förhandlingar är en beräkning; inställda förhandlingar dividerat med antal planerade.

Statistiken avser det datum/vecka förhandlingen skulle ha ägt rum. Det innebär att om en domstol tar beslut om att ställa in en framtida förhandling syns det först senare i statistiken. 

I statistiken kan inte orsak, målkategori eller när i tiden beslut tas om att förhandlingen ställs in, utläsas. Exempelvis jämställs därmed en förhandling som ställs in med 4 månaders varsel med en som ställs in samma dag.

Inställda förhandlingar vid hyresnämnderna

Hyresnämnderna har i regel en högre andel inställda förhandlingar än övriga domstolsslag och deras antal och andel är inte fullt jämförbar med övriga domstolsslag. Detta bland annat till följd av att ärenden ofta återkallas till följd av att parterna kommit överens under tiden ärendet funnits vid nämnden. Utsatta planerade sammanträden med parterna ställs då av naturliga skäl in.

Det kan finnas flera orsaker till att en förhandling ställs in. Det kan bero på sjukdom hos domstolens personal eller hos parter och vittnen. Det kan också bero på bristande delgivning, att ett mål avgjorts på handlingarna eller att en förlikning har nåtts.

I de siffror som här presenteras går det inte att se hur många förhandlingar som ställts in på grund av coronapandemin men tendensen är tydlig.

I begreppet förhandling ingår inte bara huvudförhandling, utan det kan också handla om häktningsförhandling, konkursförhandling, sammanträden, muntlig förberedelse och muntlig förhandling. Samtliga mål och ärendekategorier ingår i statistiken.

Företagsrekonstruktioner och konkurser

Statistiken visar registrerade ärenden rörande företagsrekonstruktioner och konkursärenden inkomna vid tingsrätt, dels per vecka 2021, dels jämfört med motsvarande veckor 2018–2020.

Statistiken går inte att bryta ner kring vilken typ av företag det rör sig om.

Det finns två typer av konkursärenden: egen ansökan och borgenärsansökan.

Vid egen ansökan sätts gäldenären (bolaget, personen, stiftelsen etcetera) i konkurs (inledd konkurs) samma dag eller dagen efter om ansökan är komplett. Om ansökan inte är komplett kan det dröja innan tingsrätten fattar ett konkursbeslut.

Vid en borgenärsansökan ansöker en borgenär (exempelvis Skatteverket eller annat bolag) om att gäldenären ska försättas i konkurs. Ett sådant ärende ska sättas ut till konkursförhandling inom två veckor. Konkursen är alltså inte inledd i och med att ansökan inkommit. Efter konkursförhandling kan tingsrätten antingen meddela ett konkursbeslut (inledd konkurs), meddela uppskov (ny förhandling om cirka två veckor, ett sorts anstånd som kan upprepas) eller skriva av ärendet.

Antalet nya konkursärenden hänger alltså inte ihop med antalet konkursbeslut (inledda konkurser). Det finns alltid en viss fördröjning och flera ärenden skrivs också av.

Inkomna och avgjorda mål

Här visas inkomna och avgjorda mål vid Sveriges Domstolar från vecka 10 2018 och fram till nu. Statistiken visar samtliga mål exklusive migrationsmål.

Videokonferenssamtal från förhandlingssalar

Här publiceras uppgifter om antal videokonferenssamtal från salar på domstolar per vecka - från årets början - i jämförelse med föregående år. 

Statistiken avser antal videokonferenssamtal där minst en aktör i ett mål medverkat via länk. Det innebär alltså inte att hela förhandlingen har genomförts via video.

Nyheter om hur domstolarna påverkas av coronapandemin

Här samlas de nyheter och pressmeddelanden som publicerats med anledning av pandemins konsekvenser för Sveriges Domstolar.

Domstolsverkets presstjänst

Är du journalist och har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta Domstolsverkets presstjänst.

0706-45 63 00

presstjanst@dom.se 

Uppdaterad
2020-04-01