Blankett för överklagande i brottmål

För att underlätta för parter och ombud som ska överklaga till hovrätten finns en blankett med instruktioner för hur ett överklagande kan formuleras.

Ladda först ner wordblanketten. När du sedan öppnar den kan du aktivera redigering och fylla i textfälten. Spara gärna om blanketten med ett eget dokumentnamn innan du skickar den till tingsrätten, till exempel "Överklagande, målnummer".

Vad överklagandet ska innehålla

Enligt 51 kap. 4 § rättegångsbalken ska ett överklagade av dom i brottmål innehålla uppgifter om

  1. den dom som överklagas,
  2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som yrkas,
  3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
  4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, när sådant tillstånd krävs, och
  5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Att överklagandet ska innehålla de ovan uppräknade uppgifterna har flera funktioner. Den mest uppenbara är att överklagandets omfattning styr ramen för processen i hovrätten, det vill säga vad hovrätten ska pröva och vilka delar av tingsrättens dom som i förekommande fall har fått laga kraft.

Uppgifterna har även betydelse för bedömningen av hur målet ska handläggas i hovrätten. Det är rätten som bestämmer formerna för målets handläggning, men parternas synpunkter beaktas. Det är därför önskvärt att parterna anger sina synpunkter på målets handläggning så tidigt som möjligt.

Instruktioner för att fylla i blanketten

1. Parter

Ange uppgift om klaganden, motpart och eventuella ombud.

2. Uppgift om den dom som överklagas

Ange vilken tingsrätt som meddelat domen, datum för domens meddelande och tingsrättens målnummer.

3. Yrkanden – uppgifter om vilken/vilka del/ar i domen som överklagas och vilken ändring som begärs

Ett överklagande bör innehålla ett samlat avsnitt om de ändringar som begärs av det överklagade avgörandet (yrkanden) och ett samlat avsnitt om varför ändringarna bör ske (grunder och utveckling av talan). Dessa avsnitt bör hållas isär.

Om en dom omfattar flera gärningar är varje gärning en särskild del av domen. Ange därför i vilka delar, det vill säga avseende vilka gärningar, tingsrättens dom överklagas.

Om överklagandet avser en avgränsad del av domen och det endast begärs att hovrätten ska pröva exempelvis frågor om rubricering, påföljd, utvisning, näringsförbud, skadestånd eller annat i domen meddelat beslut ska detta anges tydligt.

Exempel:

3.1 Skuld

AA yrkar att hovrätten ska frikänna honom från ansvar för misshandel.

3.2 Påföljd

AA yrkar att hovrätten ska bestämma påföljden för den övriga brottsligheten till böter.

3.3 Skadestånd

AA yrkar att hovrätten ska ogilla målsägandens skadeståndsyrkande eller i vart fall sätta ned skadeståndet till 5 000 kr.

3.4 Övriga frågor (t.ex. förverkande, utvisning, näringsförbud)

AA yrkar att hovrätten ska upphäva tingsrättens beslut om förverkande.

 

4. Grunder samt i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga och i vilka delar de godtas

Det är en fördel om hovrätten tidigt under processen får en uppfattning om vilka frågor och vilka delar av tingsrättens dom som parterna särskilt vill ägna uppmärksamhet åt under processen i hovrätten. Ange därför utförligt grunderna för överklagandet och i vilka avseenden tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga. Ange också om klaganden, helt eller delvis, godtar tingsrättens bedömning om vad som är bevisat om händelseförloppet. Uppgifterna är av betydelse vid bedömningen av hur målet ska handläggas i hovrätten.

Exempel:

NN förnekar att han utövat något fysiskt våld mot målsäganden. Tingsrättens bedömning av åtalet för misshandel grundar sig uteslutande på vad målsäganden har berättat i tingsrätten och på vad vittnena EE, FF och GG har berättat om vad målsäganden berättat för dem ett par veckor efter händelsen. Det finns ingen bevisning till stöd för de påstådda skadorna. Mot AAs förnekande kan åtalet för misshandel inte anses vara styrkt. AA ska därför frikännas i den delen. Straffvärdet för det olaga hotet och det ringa narkotikabrottet är inte högre än att påföljden kan stanna vid böter. NN godtar tingsrättens bedömning att det är utrett att han befunnit sig i målsägandens lägenhet vid den tid som åklagaren har påstått. Han godtar också tingsrättens bedömning att han vid tillfället har uttalat hot om att döda målsäganden och accepterar att han därigenom gjort sig skyldig till olaga hot. NN godtar vidare tingsrättens bedömning att det är utrett att han olovligen brukat narkotika och accepterar att han därigenom gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. Om hovrätten delar tingsrättens bedömning i skuldfrågan godtas de skadeståndsbelopp som tingsrätten dömt ut som skäliga i och för sig.

5. Bevisning

a) Muntlig bevisning

Ange tydligt vilken bevisning som åberopas. Personer som hördes i tingsrätten ska normalt inte höras även i hovrätten. I stället spelas inspelningen av förhöret i tingsrätten upp. Ange vilken eller vilka förhör som ska spelas upp. Det är också möjligt att begära uppläsning ur tingsrättens dom av vad hörda personer sagt i tingsrätten (presentation genom referat).

Rätten kan ta del av den muntliga bevisningen som togs upp i tingsrätten, dvs. tingsrättens upptagningar av förhör, vid huvudförhandling, dvs. tillsammans med parterna, eller vid sammanträde för hänvisning. Vid sammanträde för hänvisning är det bara rättens ledamöter som tar del av uppspelningarna, dvs. utan att parterna är närvarande. Som utgångspunkt tar hovrätten del av den muntliga bevisningen vid ett sammanträde för hänvisning, om det inte till exempel är fråga om kortare uppspelningstid.

Om ny bevisning åberopas ska anges vad som ska bevisas med den nya bevisningen (bevistema). Om det rör sig om muntlig bevisning, ska också anges vad personen i fråga ska höras om (förhörstema). I vissa fall kan ytterligare frågor få ställas till en person som hördes i tingsrätten (tilläggsförhör) eller ett helt nytt förhör med den personen hållas i hovrätten (omförhör). Om tilläggs- eller omförhör begärs ska anges varför det behövs samt förhörs- och bevistema för förhöret. Även adress och telefonnummer till personer som ska kallas till hovrätten ska anges. Ange också hur lång tid förhöret beräknas ta för personer som inte har hörts i tingsrätten och för eventuella tilläggs- eller omförhör.

Exempel:

Förhör med EE angående […] till styrkande av […]

b) Skriftlig bevisning

Ange tydligt vilken bevisning som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis (bevistema). Som utgångspunkt ska skriftlig bevisning presenteras i relevanta delar vid huvudförhandling i hovrätten.

Exempel:

SMS mellan AA och målsäganden, tingsrättens aktbil. 2, s. 18–25. Till styrkande av att målsäganden inte sagt något om att NN utsatt henne för våld utan endast för hot.

6. Avgörande utan huvudförhandling

Att ett mål avgörs utan huvudförhandling innebär att det avgörs utan en muntlig förhandling. Hovrätten tar då del av handlingarna i målet och, i förekommande fall, de inspelade förhören från tingsrätten samt övrig bevisning och avgör målet utifrån detta underlag. Parterna ska ges möjlighet att argumentera skriftligt inför avgörandet.

Utrymmet för att avgöra mål utan huvudförhandling är generellt sett stort i hovrätten. Om saken kan utredas tillfredsställande får ett avgörande utan huvudförhandling alltid ske när parterna har begärt det eller inte har någon invändning mot en sådan handläggning.

Hovrätten får också avgöra mål utan huvudförhandling när åklagaren har överklagat till den tilltalades förmån, när en tilltalads ändringsyrkande har godtagits av motparten och när det inte finns anledning att döma den tilltalade till ansvar eller döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening.

I överklagandet bör anges om klaganden godtar att hovrätten avgör målet utan huvudförhandling. Om klaganden inte godtar detta ska skälen för det anges.

7. Prövningstillstånd – uppgift om de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas när sådant tillstånd krävs

Det framgår av tingsrättens dom om det behövs prövningstillstånd eller inte. Ange vilket eller vilka skäl för prövningstillstånd som görs gällande. Ange också vilka omständigheter som åberopas till stöd för att skälet eller skälen finns i det enskilda fallet.

8. Tolkbehov

Ange om klaganden har tolkbehov och om så är fallet ange språk.

9. Övriga upplysningar

Ange eventuella övriga upplysningar som du bedömer vara relevanta för hovrätten.

Exempel:

För det fall huvudförhandling begärs, ange hur lång tid sakframställan och plädering beräknas att ta.

Uppdaterad
2023-03-17