Vad gör tingsrätten?

Tingsrätten är en allmän domstol. Hässleholms tingsrätts domsaga omfattar Hässleholm och Osby kommuner.

Tingsrättens beslut och avgöranden kan i de flesta fall överklagas till Hovrätten över Skåne och Blekinge. På tingsrätten arbetar domare, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. De bereder mål, fattar beslut och dömer. I tingsrätten verkar också nämndemän som deltar i det dömande arbetet.

Målen i tingsrätten delas in i följande kategorier:

Brottmål

Tingsrätten handlägger och dömer i brottmål, till exempel mål om misshandel, stöld, narkotika, skatte- och trafikbrott. Ett misstänkt brott utreds av polisen. En åklagare bestämmer sedan om målet ska föras vidare till tingsrätten genom ett åtal.

Tvistemål

Tingsrätten handlägger och dömer i olika typer av tvistemål. En tvist uppstår när två parter inte kommer överens. Det är vanligt med tvist om pengar – till exempel i samband med utförda tjänster. Tvisten kan också gälla tolkningen av ett avtal eller om en part är skyldig att betala skadestånd.

Familjerelaterade mål

Som tvistemål räknas också familjerättsliga mål där parterna har svårt att komma överens, ofta i samband med en skilsmässa. Tvisten kan handla om exempelvis vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag till barn.

Ärenden

Tingsrätten fattar beslut i olika ärenden. Exempel på ärenden är ansökan om adoption, förvaltare, god man, bodelningsförrättare och boutredningsman.

Skuld och konkurs

För att en skuld ska kunna drivas in måste den vara fastställd. Ett sådant beslut kan fattas av Kronofogdemyndigheten eller av en tingsrätt genom dom. Kronofogdens beslut om utmätning eller skuldsanering kan överklagas hos tingsrätten. Om en person eller ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period, kan tingsrätten fatta beslut om konkurs och utse en konkursförvaltare.

Uppdaterad
2019-03-21