Mål: B 2740-03

NJA 2003 s. 486

Prejudikat

Hovrätt har till grund för sin bedömning av om ett brott varit att anse som grovt inte på det sätt som skett i målet kunnat lägga andra försvårande omständigheter än dem som den tilltalades motparter åberopat som gärningsbeskrivning.